Ochrana ohrožených druhů a stanovišť

Organizace Sdružení Roztoč a Beleco zahajují aktivity na obnovu ohrožených přírodních stanovišť v přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. V rámci projektu dojde k odkřovení zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy koz a ovcí.

V Tichém údolí i na vrchu Řivnáč se nacházejí cenná teplomilná stanoviště skalních stepí a vřesovišť. Na tyto stanoviště je vázán výskyt 14 druhů zvláště chráněných živočichů a rostlin (zmíníme alespoň kriticky ohroženou ještěrku zelenou a endemitního brouka válečka českého, který se celosvětově vyskytuje na několika lokalitách na Žatecku a pak právě na Krásné hoře v přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí) a 53 druhů uvedených v červených seznamech jako ohrožených. Tyto druhy jsou vázány na slunné plochy s řídkým bylinným porostem. V minulosti byla tato území přirozeně udržována pastvou, s ústupem zemědělského využívání z větší části zarostla náletovými křovinami. Rozlehlá vřesoviště se rozpadla na drobné fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují, nemohou se přirozeně obnovovat a hrozí jejich zánik. Současně dochází ke změně druhového složení vegetace na stepi, k zapojování porostu křovin a úbytku plošek obnažené půdy. To vše ohrožuje přežívání teplomilných druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Odstraněním náletových křovin a zvláště kontrolovanou pastvou ovcí a koz lze navodit podmínky vhodné k obnově těchto biologicky mimořádně významných území a zabránit jejich zániku.

Cílem projektu je také seznámit veřejnost s možnostmi využití krajiny vedoucímu k podpoře biologické rozmanitosti a obnovení vztahu k tradičně využívaným pozemkům, zvýšit povědomí o jejich významu a uchovat estetickou hodnotu krajiny v našem okolí. Zvláště se projekt zaměří na děti, zejména díky akcím, jako jsou víkendové výpravy do krajiny spojené s uměleckou tvorbou i s přírodovědným poznáváním, Prázdniny na stepi, výstavba chodidlária u sídla Roztoče a dalších osvětově-vzdělávacích akcí.

Zároveň tímto Roztoč a Beleco srdečně zvou na podzimní brigádu v Tichém údolí, která se uskuteční v sobotu 18. října od 9.30. Budeme odstraňovat náletové křoviny, můžete se těšit i na povídání přírodovědce Pavla Marhoula o tom, jací živočichové a rostliny se zde nacházejí a čím je Tiché údolí tak vzácné, bude ukázka práce s pasteveckým psem, dojení kozy a navečer opékání buřtů.

O aktivitách vás budeme informovat prostřednictvím Odrazu a webových stránek www.roztoc.cz a www.beleco.cz. S případnými dotazy se můžete obracet na Ditu Votavovou (Roztoč) nebo Lenku Vokasovou (Beleco), na výše uvedených kontaktech.

Projekt je umožněn díky podpoře z Finančního mechanismu EHP 2009-2014.

Pusťme slunce do stepi

Malé i velké přátele zeleného údolí srdečně zveme na podzimní brigádu, která se uskuteční v Tichém údolí v sobotu 18. října od 9.30. Budeme odstraňovat náletové křoviny ohrožující vřesoviště a skalní step v Tichém údolí, můžete se těšit i na povídání přírodovědce Pavla Marhoula o tom, jací živočichové a rostliny se zde nacházejí a čím je Tiché údolí tak vzácné, bude ukázka práce s pasteveckým psem, dojení kozy a navečer pak opékání buřtů.

Více informací na www.roztoc.cz

Lenka Šrůmová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Roztocké popelky | Tomáš Zděblo
Městská knihovna informuje | Michal Špaček
Koncert kapely Quattro Formaggi | Hana Kráčmar Tržilová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.