Odpady a my všichni v Roztokách

V návaznosti na článek M. Štiftera v Odrazu č.1/2015 „Jak třídíme odpad, sousedé?“ jsem se inspirovala k tomu, abych se s vámi podělila o informace, náměty i podněty související s tak důležitou a přitom možná pro většinu občanů nezajímavou problematikou, jako jsou odpady. Ty každý občan nějakým způsobem (možná až nezdravě konzumním způsobem života) vytváří a současně se jich zbavuje. Za všechny z nás, občany měst a vesnic, kteří odpady vytváříme, odkládáme..., je dle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů vždy obec. Obce mají povinnost odpady shromažďovat, třídit a dále s nimi nakládat, tzn. se jich zákonně zbavovat předáváním, prodejem, někdy i zaplacením za jejich odebrání k jejich zákonné likvidaci nebo využití, neboť ekonomická poptávka je v některém období jen po některých druzích tříděných odpadů. To vše není jednoduché a hlavně ani levné.

V Roztokách jsme se za 20 let naučili docela dobře odpady třídit a odkládat do kontejnerů stabilních, mobilních a mnozí rádi využijí i sběrný dvůr. Možno říci, že v průběhu času město Roztoky vytvořilo v tomto směru velmi dobré, až nadstandardní podmínky pro nás všechny. Z toho také vyplynulo dobré vyhodnocení v soutěži obcí Středočeského kraje za rok 2014, jak bylo sděleno v minulém Odrazu č.1/2015.

V polovině prosince loňského roku jsem se účastnila odborného semináře na téma Odpady kolem nás, který na VŠCHT Praha lektorovala přímo ředitelka společnosti EKO-KOM, a. s. Přednášející hovořila především o situaci v produkci a složení odpadů, jejich využití i likvidaci.

Kromě základních informací o problematice v odpadovém hospodářství hovořila o novele č. 229/2014 sb., která mimo jiné stanovila od roku 2015 povinnost obcí zajišťovat oddělený sběr plastů, skla, papíru, kovu a biologicky rozložitelných rostlinných odpadů.

Toto už v Roztokách umíme a máme zajištěno, ale řada obcí ještě ne.

Připravuje se též věcný záměr celkově nového zákona o odpadech, kde kromě jiného zřejmě budou i nově specifikovány pojmy pro komunální odpad, jeho další třídění a využívání, recyklaci apod. To znamená, že možná od roku 2016 mohou postupně nasávat další změny a povinnosti obcí v nakládání s odpady.

Kromě toho rámcová směrnice do roku 2020 ukládá nejméně 50 procent hmotnosti odpadů recyklovat a kolem roku 2024 bude pravděpodobně uzákoněn úplný zákaz skládkování komunálního odpadu. Ten se bude muset dokonale třídit a nevyužitelný odpad likvidovat ve spalovnách k dalšímu energetickému využití. To jsou vize našich zákonodárců i evropských směrnic, do jaké míry budou naplněny, se uvidí.

Odpadové hospodářství stojí peníze. O tom kolik bude odpadu, rozhoduje každý občan. Ten odpad odloží a řekne si: „Obci, postarej se!“ Největší náklady jdou na směsný komunální odpad, tj. popelnice, v rámci ČR za rok 2013 činily průměrně 890 Kč na 1 obyvatele. K zmírnění takto vysokých plateb pomáhají občanovi jak obce, tak v různých formách příspěvku za dobré třídění odpadů například právě i Eko-Kom formou naturální i finanční.

Chtěla bych se teď zaměřit na Roztoky a trochu polemizovat o možnostech, které by mohly přispět ke zlepšení a zefektivnění nakládání s odpady. Například bioodpad -ten končí v kompostárně, což je dobrá varianta, protože bude dále biologicky zpracován a někdo z nás si tam třeba koupí zeminu na květiny. Cena, kterou město zaplatí za 1 tunu našeho bioodpadu, se pohybuje dle zjištění na radnici cca od 780 do 1300 Kč dle firmy, které se bioodpad předává, i dle firmy, která zajišťuje svoz bioodpadu od občanů (Tech. služby nebo ASA). Za 1 tunu směsného odpadu v popelnici zaplatí obec cca 2000 Kč včetně DPH.

Přiznejme si, kolik asi je v té popelnici ještě vytříditelného, a tím možná i prodejného odpadu? Můžeme to nazvat i druhotnými surovinami, které se obchodují v rámci celého světa. Stálo by za to se tímto tématem průběžně a hlouběji zabývat, vést v tomto směru určitou osvětu i diskusi, abychom my, občané, získávali průběžné informace, jak, kde a čím ještě můžeme přispět ke zlepšení nakládání s odpady. Vše se vyvíjí, i uvědomování si určité odpovědnosti nejen k sobě, ale i k okolí.

Ještě před 25 lety se mnohdy v odpadech viděl jen nepořádek, špína a nezajímavá oblast ve službách občanům. Dnes je však nutno zdůraznit, že v odpadech se točí velké peníze, byznys, který můžeme alespoň částečně ovlivnit ve prospěch našeho města. A jak? Tím, že více vytřídíme, více tříděných obchodovatelných odpadů prodáme, více peněz dostaneme - jako v každém obchodě. A více peněz dostane město i od Eko-Komu.

A zpětná vazba k občanovi? Měla by se projevit v nižším ročním místním poplatku za odpady. To by opravdu mohlo být motivací i inspirací pro všechny.

Asi před 2 roky se v Roztokách zvýšil roční poplatek za odpady a občana z 500 Kč na 600 Kč, včetně malých změn ve snížení částky u dětí a seniorů. Možná že při zodpovědnějším a cílevědomějším přístupu jednotlivých roztockých producentů odpadů, pracovníků i vedení města Roztoky a Technických služeb, které zajišťují převážně nakládání s odpady, by příští rok na základě lepších ekonomických výsledků v oblasti nakládání s odpady mohlo zastupitelstvo města schválit snížení poplatku na původních 500 Kč. Tak co, zkusíme to?

Olga Veselá

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.