Osudový okamžik Roztok (před 15 lety)

Nové sídliště na Dubečnici, ale i dostavba Solník jsou stále předmětem vášnivých debat, které po rozsudku správního soudu, jenž pod sankcí zrušení stavební uzávěry uložil městu urychleně přijmout regulační plán pro Dubečnici, bezpochyby jen tak neskončí.

Stále se setkávám s ostře formulovanými otázkami ze strany veřejnosti, které se týkají okolností prodeje polností v těchto lokalitách společnosti Ekospol, a. s. Mnoho těchto tazatelů stále setrvává v omylu, že předmětné pozemky prodala developerovi obec. Skutečnost však byla úplně jiná a není proto od věci některá fakta připomenout.

Územní plán, který se připravoval v letech 1991 až 1995 a navazoval na předchozí studie, nepočítal s budoucími možnými restitucemi a pole na Solníkách a částečně i na Dubečnici a na Panenské určil k budoucí bytové výstavbě. Záměr výstavby na Panenské I a na Panenské II měl i strategický cíl zamezit realizaci dálničního obchvatu Prahy přes toto území, což by způsobilo fatální rozetnutí města dálnicí na dvě části.

Koncem devadesátých let byly pozemky na Panenské vráceny v restituci různým soukromým vlastníkům, z nichž nejvýznamnější byl pan Karel Vojtěchovský.

V červnu roku 2000 nabylo právní moci rozhodnutí Okresního úřadu Praha-západ, jímž byly další rozsáhlé roztocké polnosti - zejména na Solníkách, Dubečnici a na Ovčíně vráceny v restituci Ing. Stanislavu Marešovi, exulantovi žijícímu v Austrálii. Původně se jednalo i o vrácení areálu roztockého zámku, který do roku 1948 býval coby velkostatek rovněž majetkem rodiny Marešů. V tomto případě však k vydání nedošlo, neboť stát v průběhu svého "vlastnictví" významně do této nemovitosti investoval a zhodnotil ji. Pro přesnost je třeba dodat, že nejprve v první polovině 50. let způsobil nebo alespoň významně přispěl k její devastaci, a nebýt nadšenectví vlastivědců, asi by zde dnes roztocký zámek nestál (měl již demoliční výměr).

Pan Stanislav Mareš přijal rozhodnutí o restituci s velkým zadostiučiněním až dojetím (setkání s ním jsem byl na radnici přítomen) a okamžitě vyhověl městu v tom, že mu odprodal z tohoto restitučního balíku strategicky velmi důležité pozemky na Ovčíně (nám. 5. května). Díky tomu tam mohlo město postavit v roce 2003 Dům s pečovatelskou službou.

Mezitím zastupitelstvo města schválilo 31. ledna 2001 tzv. Změnu č. 1 Územního plánu, která podstatně rozšířila zastavitelné území na Dubečnici a umožnila zde i intenzivnější výstavbu.

Osudový okamžik pak nastal o dva měsíce později, kdy smlouvou z 29. března 2001 poněkud překvapivě St. Mareš veškerý zbývající roztocký majetek bez konzultace s městem prodal společnosti Ekospol, a. s. Zřejmě uzavření kupní smlouvy předcházela předběžná dohoda, neboť jak je uvedeno v kupní smlouvě, již v prosinci 2000 složil kupující nevratnou zálohu na kupní cenu (výše kupní ceny není známa).

Po podpisu kupní smlouvy následovaly další kroky velmi rychle. Vklad práva v katastru nemovitostí byl zapsán již 17. 4. 2001, tedy za necelé tři týdny po podání smlouvy na katastrální úřad. Dne 22. 3. 2002 pak podala spol. Ekospol žádost na Stavební úřad Roztoky o územní rozhodnutí na výstavbu 1. etapy Solník (101 RD, 4 dvojdomy se 152 bytovými jednotkami + komunikace), které Stavební úřad vydal 2. 8. 2002. Běžela sice zákonná lhůta pro připomínky, ale osudově zasáhly srpnové povodně, kdy byly náhle zcela jiné starosti...

Restitucemi prakticky veškerých zemědělských pozemků a jejich následným prodejem po předchozí změně určení na stavební pozemky došlo nejen k zásadní změně vlastnických vztahů, ale byla i nastartována nová etapa dostavby Roztok coby satelitního města. Prodej polností na Solníkách a Dubečnici tuto radikální změnu ještě akceleroval. Byl to v historii obce zlom srovnatelný s poválečným znárodněním či pozemkovou reformou v roce 1919. Město Roztoky však bohužel z něj vzešlo oslabeno, nikoli posíleno. Tento proces byl posléze završen vydáním pozemků druhé části roztockého velkostatku dědicům po Václavu Práškovi, včetně velkého i malého roztockého háje.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

K územnímu plánu | Jan Beran
Slovo starosty | Jan Jakob
Pět hodin nestačilo | Marie Šlancarová
Regulační plán Dubečnice | Michal Hadraba

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.