Pět hodin nestačilo

Zastupitelé stihli během pěti hodin projednat pouhou polovinu navržených bodů. Ostatním se budou věnovat na mimořádném jednání 5. října. Dlouhé diskuse vyvolalo schvalování regulačních plánů a plánovaná výstavba nové základní školy v areálu bývalého Barumu v Žalově. Závažnost projednávaných bodů potvrdila asi desítka občanů, která si přišla diskusi poslechnout. Někteří z přítomných se do diskuse také zapojili.

Výstavba na Dubečnici má pravidla

Pořizovatel RP Dubečnice, pan architekt Boček, se vypořádal s připomínkami a námitkami, které vzešly ze srpnového veřejného projednání, což byl poslední milník požadovaný stavebním zákonem, a předložil zastupitelstvu finální verzi Regulačního plánu (RP) ke schválení. RP Dubečnice byl zastupitelstvem schválen. Stane se tedy nyní závazným dokumentem, který musí majitel pozemku při plánování výstavby respektovat. Je nutno připomenout, že na základě soudního rozhodnutí je město povinno zrušit do října 2016 platnou stavební uzávěru. Tím pádem bylo nutno vydat urychleně do tohoto data platný regulační plán. V opačném případě by mohla nastat nekontrolovaná výstavba na tomto území. Dle schválených regulativů přibude na tomto území cca 800 obyvatel.

Základní škola místo tří bytových domů

Výsledkem jednání pana starosty a zástupců VTP Žalov (dále jen společnost) je memorandum o spolupráci. O co v dohodě jde? Místo tří plánovaných bytových domů společnost odprodá městu 7,5 tisíce čtverečních metrů za 2645 korun za 1 m2. Na daném území vyroste nová budova 1. stupně základní školy (8 kmenových tříd, 2 třídy pro družinu, jeden větší ateliér, tělocvična, sborovna, kabinety, jídelna s kuchyní, šatny, služební byt pro školníka) a venkovní hřiště. Současně poběží plánovaná výstavba tří věděcko-technických parků.

Aby se mohla práce vedoucí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení co nejrychleji rozběhnout, bylo nutné schválit změnu zadání v části Regulačního plánu Horní Žalov.

Dlouhá diskuse se vedla nad variantami - moderní a energeticky úsporná budova by stála téměř 69 milionů korun. Levnější varianta by vyšla na 40 milionů. Otázkou výhodnější varianty se bude zabývat stavební komise, která své stanovisko předloží zastupitelstvu k finálnímu rozhodnutí.

Regulační plán Solníky

Michal Hadraba, zastupitel zodpovědný za regulační plány města, otevřel diskusi o rodícím se Regulačním plánu Solníky. Vzhledem k blížící se 23. hodině, tedy konci zastupitelstva, po krátké diskusi požádal své kolegy zastupitele, aby se nad možnostmi využití území zamysleli a své nápady a připomínky mu zaslali.

Možnosti rozšíření kapacity ČOV

Zastupitelé posvětili memorandum o spolupráci mezi obcemi MČ Suchdol, Únětice, Statenice a Roztoky, ve kterém obce vyjadřují společnou vůli řešit odvod a likvidaci splaškových vod a věcně i finančně se na realizaci čističky odpadních vod podílet. Z 20 000 tzv. ekvivalentních obyvatel, na které je stávající ČOV projektována, je třeba kapacitu navýšit na 32 000, což je počet, který by měl uspokojit požadavky územních plánů zúčastněných obcí.

Rozpracovaná studie řeší dvě varianty: výstavbu malé ČOV v Žalově a rekonstrukci stávající ČOV v dolních Roztokách. První vyčíslení nákladů je astronomické - dosahuje až 261 milionů korun. Snížení nákladů, zpracování SWOT analýzy a navržení etapizace jsou požadavky, které vzešly od starostů dotčených obcí. Po zapracování požadavků zpracovatel předloží studii k dalšímu projednání. Město vyvine maximální úsilí, aby se podařilo získat na plánovanou akci dotaci.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.