Poděkování Aleně Gabal'ové

V posledních týdnech se roztocká veřejnost dozvěděla o odchodu paní ředitelky Mgr. Aleny Gabalové ze základní školy. V této souvislosti se zároveň rozšiřují nejrůznější dohady a spekulace - těmi se nyní zabývat nechci, ale ráda bych přispěla do veřejné diskuse některými fakty o Základní škole Roztoky.

Na webu školy a v dalších veřejných zdrojích informací lze dohledat údaje objektivně dokládající výsledky školy v posledních letech.

Česká školní inspekce

V lednu 2011, tedy 2,5 roku po nástupu Mgr. Gabalové do funkce ředitelky, vykonala ve škole návštěvu Česká školní inspekce. Inspekční zpráva je v plném znění k dispozici na webu školy. V hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu ke Školnímu vzdělávacímu programu inspekce konstatovala dobrou práci školy v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, v přístupu k prevenci sociálně patologických jevů, rozvíjení klíčových kompetencí, v realizaci projektů a dalších navazujících programů a v mnoha dalších aspektech. Dle zjištění inspekce škola využila účelně finanční prostředky, zhlédnutá výuka měla převážně dobrou až nadprůměrnou úroveň. Škole byla doporučena vyšší míra uplatňování diferenciace učiva, respektování osobního tempa jednotlivých žáků a jejich hodnocení podle individuálních schopností, byly nalezeny dílčí nedostatky ve znění školního řádu a je uvedena nepříznivá skutečnost, že v hlavní budově školy chybí tělocvična. Jiné nedostatky ve škole při této inspekci zjištěny nebyly.

O vedení školy je v inspekční zprávě uvedeno: „Řízení je plánovité, pečlivé a odpovídá velikosti, typu a specifickým podmínkám školy.“

V pasáži zabývající se financováním školy se uvádí: „Pro zkvalitnění výuky ředitelka úspěšně zpracovává a realizuje různé projekty a programy, čímž získává i jiné zdroje financování.“ Jednalo se o dotace z rozvojových programů MŠMT, o prostředky z Humanitárního fondu Středočeského kraje, z projektu „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ“ (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci Strukturálních fondů EU) a dalších projektů v rámci Evropského sociálního fondu, dále z projektu „Dobré sousedství - Letiště Praha“, škole se také podařilo získat sponzorské dary od fyzických i právnických osob.

Spolupráce školy s dalšími subjekty je ve zprávě popsána: „Škola je otevřena spolupráci se všemi strategickými i tradičními partnery. Velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem, který je srozuměn s koncepcí rozvoje školy, přispívá škole finančně i nad rámec svých povinnosti, usiluje o navýšení kapacity školy, některé úpravy objektů, výstavbu tělocvičny. (...) Kredit školy u rodičovské veřejnosti a zájem o její služby vzrůstá.“

V závěru zprávy je uvedeno: „Ve většině oblastí se ředitelka po nástupu do funkce velmi dobře zapracovala a vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj školy.“

V předchozích inspekčních zprávách z let 2000, 2002 a 2006 je uvedena celá řada výtek na adresu způsobu řízení školy, vedení dokumentace, kvality vzdělávání (způsob výuky, absence srovnávacích testů) i vybavení tříd (nedostatečně motivující prostředí), opakovaně jsou zmiňovány četné stížnosti rodičů a snižující se zájem o zápis dětí. Škola byla hodnocena dlouhodobě jako průměrná, i když bylo konstatováno zlepšování ve zmiňovaných oblastech. Poslední inspekční zpráva z roku 2011 vyznívá ve všech těchto směrech jednoznačně pozitivně a je zřejmé, že je škola stabilizována, dobře zajištěna personálně, pracuje na zkvalitňování a modernizaci vzdělávání a celkově je ze srovnání inspekčních zpráv patrný rozvoj školy velmi dobrým směrem.

Úspěšnost žáků ve srovnávacích testech a přijímacím řízení

Žáci ZŠ Roztoky se od roku 2006 pravidelně zúčastňují srovnávacích testů a předmětových soutěží, přičemž úspěšnost v těchto testech slouží jako orientační ukazatel kvality vzdělávání na škole. Od roku 2007 jsou využívány srovnávací testy společnosti SCIO.

V školním roce 2011/2012 se do těchto testů pro 2. stupeň ZŠ zapojilo 871 škol, celkem 24 978 žáků. Test se skládá ze čtyř částí - český jazyk, matematika, angličtina a obecné studijní předpoklady. Přiložené grafy uvádějí srovnání průměrného výsledku žáků ZŠ Roztoky s průměrným výsledkem všech žáků, kteří test absolvovali. Hodnota 100 % odpovídá průměrnému výsledku všech žáků (tuto hodnotu však nelze obecně interpretovat jako hranici mezi podprůměrným a nadprůměrným žákem). Z grafů je zřejmé, že se výsledky roztockých žáků v posledních letech zlepšují a jejich výsledky dosahují jednoznačně nadprůměrných hodnot.

Testování žáků 1. stupně probíhá jen na malém počtu škol, proto je pro tuto skupinu dostupné jen malé množství dat. Nicméně ve školním roce 2009-2010 obdržela roztocká škola v rámci hodnocení tento komentář: „Výsledky Vaší školy v českém jazyce/matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.“ Každoročně se žáci roztocké školy umisťují na předních místech olympiád a dalších vědomostních soutěží - podrobně viz výroční zprávy školy.

Dle výročních zpráv školy byli žáci 9. tříd přijati na střední školy již v 1. kole přijímacího řízení, od roku 2010 více než 85 % žáků na střední školy zakončené maturitní zkouškou, většina žáků měla možnost výběru, protože uspěli v přijímacím řízení na více škol. Úspěšnost žáků 5. a 7. tříd v přijímacím řízení na víceletá gymnázia přesahuje každoročně 75 % z přihlášených.

Získávání grantů

ZŠ Roztoky získává granty zejména z Evropského sociálního fondu Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Dle zdrojů MŠMT byla ZŠ Roztoky v rámci OP VK k 28. 2. 2014 přiznána celková částka 13 726 018 Kč. V celkovém pořadí všech škol v České republice je ZŠ Roztoky aktuálně na 18. místě z celkového počtu 3882 mimopražských základních škol. V rámci Středočeského kraje je ZŠ Roztoky v úspěšnosti čerpání grantů z OP VK na 4. místě z 524 základních škol.

Úspěšnost žáků ZŠ Roztoky ve srovnávacích testech - vysvětlení v textu

Přes 90 % českých škol získalo granty v rozmezí od 300 tis. Kč do 3,9 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že ZŠ Roztoky je s částkou 13,7 mil. Kč velmi úspěšná v získávání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, a to zcela neokázale. Škola má tak možnost investovat do nového vybavení, modernizace vzdělávání a zlepšení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Závěrem

Z uvedených dat je zřejmé, že ZŠ Roztoky vykazuje v posledních letech objektivně doložitelné velmi dobré výsledky v různých oblastech své činnosti.

Odstupující ředitelce ZŠ Roztoky paní Mgr. Aleně Gabalové moc děkujeme za úsilí, které škole věnovala - svou práci vykonávala kompetentně, spolehlivě a s plným nasazením. Se svým týmem se tak zasloužila o smysluplný rozvoj školy.

Paní Mgr. A. Gabalové přeji zdraví, spokojenost, dostatek elánu a inspirace a hodně pracovních i osobních úspěchů.

Za poskytnutí podkladů týkajících se grantů a srovnávacích testů děkuji panu Ing. Jiřímu Běhounkovi.

Zdeňka Pechačová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.