Postup pořízení územního plánu města Roztoky

Základní pojmy

Pořizovatel - úřad územního plánování, ale může jím být také obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti, Městský úřad Roztoky nezaměstnává úředníka splňujícího kvalifikační požadavky, proto byl na základě usnesení ZM požádán o pořízení územního plánu města Roztoky odbor územního plánování MěÚ Černošice. Zpracovatel - projektant - autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista.

Určený zastupitel - zastupitelstvem obce určený zastupitel, který se bude podílet společně s pořizovatelem na pořízení územního plánu. Dotčené orgány - hájí veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče. Jsou určeny zvláštním právním předpisem. Seznam dotčených orgánů pro území ORP Roztoky je uveden na konci textu. Následující text obsahuje zjednodušený popis pořizování územního plánu, který má za cíl zájemcům přiblížit celý postup jeho pořízení, pro jeho právní znění je třeba použít zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění!

Zvýrazněný text označuje místa, kde má každý možnost vstoupit do procesu pořizování územního plánu.

Rozhodnutí o pořízení

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce usnesením. Současně se schválením rozhodnutí o pořízení ÚP je určen člen zastupitelstva (určený zastupitel), který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem. Pokud obecní úřad nesplňuje požadavky pro územně plánovací činnost, požádá úřad územního plánování příslušného správního obvodu o pořízení ÚP nebo zajistí splnění kvalifikačních požadavků. Město Roztoky požádalo o pořízení ÚP odbor územního plánování MěÚ Černošice.

Územní plán se pořizuje pro celé území obce (vyjma hl. města Prahy).

Zahájení pořizování

1. Pořizovatel nebo obec informuje občany o záměru pořídit územní plán a vyžádá si informace o jejich záměrech v území (zprávou v místním tisku, rozhlasem, na veřejné schůzi, roznosem letáčků do schránek apod.).

Tyto záměry a další podněty po stanovené lhůtě předá pořizovateli územního plánu.

Doplňující průzkumy a rozbory

2. Pořizovatel nebo zpracovatel ve spolupráci s obcí zajistí tzv. doplňující průzkumy a rozbory. To je dokument, který podrobněji rozpracuje Územně analytické podklady a doplní je o nově zjištěné skutečnosti. Obsahem těchto dvou dokumentací jsou zejména digitálně zpracované údaje o území (vedení technické infrastruktury, dopravní infrastruktura, přírodní hodnoty, kulturní a civilizační hodnoty apod.) a dále demografické údaje obce a známé záměry na provedení změn v území.

Zadání územního plánu

3. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. V zadání jsou stanoveny požadavky na zpracování návrhu územního plánu (např. požadavky na rozvoj obce, požadavky na uspořádání obce, požadavky na ochranu území, požadavky z nadřazené územně plánovací dokumentace apod.). Obsah zadání územního plánu je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

4. Návrh zadání územního plánu se projednává s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem, všechny tyto orgány mají 30denní lhůtu na vyjádření, stanovisko, podněty. Krajský úřad rozhodne, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Zároveň pořizovatel doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce (není požadováno veřejné projednání). Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, tj. 30 dnů od vyvěšení, může každý uplatnit připomínky k zadání územního plánu (viz formulář Připomínka k návrhu zadání územního plánu).

5. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem na základě uplatněných vyjádření, stanoviska krajského úřadu, podnětů a připomínek upraví návrh zadání územního plánu a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce.

Návrh územního plánu

6. Na základě zadání územního plánu schváleného zastupitelstvem obce projektant zpracuje návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pokud se zpracovává. Návrh územního plánu se projednává s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi při společném jednání. Dotčené orgány uplatňují k návrhu územního plánu stanoviska, sousední obce připomínky.

7. Ve shodné době jako dotčené orgány může kdokoliv uplatnit připomínku k návrhu územního plánu vypracovanému pro společné jednání. Lhůta pro podání připomínek je stanovená zákonem a je 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky - návrhu územního plánu, tj. 45 dnů od vyvěšení (viz formulář Připomínka k návrhu územního plánu).

8. Krajský úřad uplatňuje stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.

9. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů. Na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu jsou pro pořizovatele závazná.

Řízení o územním plánu

10. Návrh územního plánu upravený podle výsledků společného projednání a oznámení o konání veřejného projednání se zveřejní veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání je možné uskutečnit nejdříve 15 dnů po doručení veřejné vyhlášky, tj. 30 dnů po vyvěšení. V rámci veřejného projednání je veřejnosti územní plán představen zpracovatelem - projektantem. Ode dne vystavení veřejné vyhlášky až do 7. dne po konání veřejného projednání lze k návrhu územního plánu podávat připomínky nebo námitky (viz formuláře Připomínka k návrhu územního plánu, Námitka k návrhu územního plánu).

11. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud je to nutné, zajistí úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.

Vydání územního plánu

12. Pořizovatel se spolupráci se zpracovatelem vyhotoví odůvodnění územního plánu.

13. Zastupitelstvu obce je předložen návrh na vydání územního plánu s odůvodněním, který zastupitelstvo schválí nebo zamítne.

Seznam dotčených orgánů v procesu územního plánování:

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje Úřad pro civilní letectví Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Český telekomunikační úřad

Městský úřad Černošice, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí

Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací Státní pozemkový úřad

Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo vnitra ČR

Důležité zákony a vyhlášky:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zejména § 43-60 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Tomáš Pařízek

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.