Potřebují Roztoky Komisi rozvoje města?

Stavět, či nestavět, nebo co stavět? Otázka již mnohokrát na stránkách Odrazu řešená, bude jistě řešená i v budoucnu. Na jedné straně snaha držet Roztoky v současné velikosti a zachovat i jejich genia loci, na druhé pak zajistit jejich rozmach co do městského vybavení včetně dopravní obsluhy.

Nyní se tato otázka opět vynořila se vší naléhavostí s likvidací tovární budovy v Nádražní ulici. Na jedné straně nostalgická snaha zachovat vše, co nám předchozí generace postavily, na druhé využít danou lokalitu pro stavebníka ekonomicky zajímavým způsobem. Jistě není žádoucí v naději na ekonomický přínos vše staré zbourat, ale považovat bourání starších objektů za barbarství je pošetilé. Důležité je spíš hodnotit, co ztrácíme a co můžeme získat. Ve chvíli, kdy se měl stavět Obecní dům v Praze, mohli to někteří považovat za nepřijatelný čin, který zlikviduje zbytky středověkého královského paláce v centru Prahy. Dnes se Praha touto secesní stavbou nejen pyšní, ale prospěšně ji využívá. Podobných příkladů se dá najít velmi mnoho. Tento fakt samozřejmě neznamená, že nahrazením starého objektu novým musí vzniknout hodnotné dílo, ale bez bourání to mnohdy nejde. To, co bylo doposud řečeno, má pouze poukázat na nutnost včas, tj. s dostatečným předstihem připravovat zásahy do současného stavu města.

Je třeba s ohledem na budoucí rozvoj Roztok stanovovat, co vše bude město potřebovat a jakým způsobem to lze zajistit, tj. co vybuduje samotné město, co soukromí stavebníci, co spolky nebo organizace a co případně lze vytvořit společně. Problémem samozřejmě není jen něco postavit, ale také to pak udržet v provozu. To může být obtížnější než získat nějakou dotaci pro stavění.

Inventuru potřeb města a hledání, jak potřeby uspokojit, bude asi těžko někdo popírat. Otázkou však je, kdo se má touto činností zabývat. Na první pohled se řešení zdá jasné, rozvoj města je v gesci volených zastupitelů, především pak radních, a těm má pomáhat stavební komise. Bohužel dosavadní zkušenosti ukazují, že radní, zastupitelé i komise májí mnoho aktuálních úkolů, které musí průběžně řešit. Navíc všichni uvedení se po komunálních volbách v nemalé míře obměňují a nově příchozí se musejí teprve seznamovat se svými povinnostmi.

Domnívám se proto, že by bylo účelné vytvořit pokud možno nepolitickou komisi rozvoje města. Ta by byla obměňována jen v omezené míře a ne v době změn vedení města po volbách. Komise by byla odpovědna zastupitelstvu a mohla by v odůvodněných případech žádat o financování účelné studie nebo expertizy. Rámcový plán činnosti komise by měl být stanovován vedením města na delší časové období, např. dva roky, a schvalován zastupitelstvem. Zastupitelstvu by komise měla předkládat výsledky své činnosti alespoň jednou ročně. Členové komise by byli navrhováni zastupiteli. Členem komise by se mohli stát i další zájemci z Roztok po schválení zastupitelstvem. Organizaci činnosti, její strukturu apod. by mělo patrně vypracovat vedení města.

Kontinuita komise by umožňovala připravovat opatření, která by byla uskutečňována i v dalších volebních obdobích. Bylo by asi možné uvažovat například mj. o lepším silničním napojení Roztok na Prahu, nežli je serpentina. Tento sci-fi požadavek asi bude muset být v budoucnosti řešen a bylo by užitečné, aby v místech, která mohou být zasažena, se s touto eventualitou počítalo. Staveb, které Roztoky potřebují, je jistě ještě mnoho dalších a asi i mnohem potřebnějších.

Tento příspěvek chce poukázat na potřebu řešit problémy související se stavbami uvnitř obce s dostatečným předstihem, a ne ve chvíli, kdy má urychleně padnout definitivní rozhodnutí a kdy budoucí stavbou pobouření i ti, kteří chtějí stavbu realizovat, se zakopou na svých pozicích a dochází k boji na život a na smrt. Výsledkem je pak něco, co nevyhovuje nikomu, a všichni se cítí být podvedeni. Včasné řešení problému může, alespoň v některých případech, ukázat, co je přijatelné a pro obec prospěšné. Přínosem pro obec by mohlo být i zapojení dalších občanů do řešení problémů města.

Václav Brabec

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.