Před námi jsou krajské volby

12. a 13. října budeme volit své kandidáty do krajských zastupitelstev. Bude to v novodobé historii tohoto státu teprve potřetí, a jelikož kraje nemají právě malé pravomoce, jde o volby důležité a nejen z hlediska investic (zejména do infrastruktury, bez nichž jsou obce téměř bezmocné). Poprvé jsme do krajů volili v r. 2008 a zúčastnilo se jich 40,3 % voličů. Tehdy šlo v podstatě o souboj dvou největších politických stran - ODS a ČSSD - letošních voleb se však zúčastní cca 90 (!) stran a uskupení.

Ponechme úvahy nad smyslem a užitečností krajského uspořádání politologům nebo na dlouhé zimní večery a soustřeďme se na to podstatné, tj. kdo z roztockých občanů kandiduje a dá se tudíž předpokládat, že v případě svého zvolení je bude zastupovat. (Pozn.: Uzávěrka a kontrola kandidátních listin příslušnými orgány proběhla na konci srpna, a tak jsme mohli vyzpovídat a představit nikoli všechny kandidáty, ale jen ty, o nichž se to dalo s předstihem předpokládat, a uzávěrka kandidátních listin to jen potvrdila, a kteří nám byli navíc ochotni a schopni do uzávěrky tohoto čísla odpovědět).

Kandidáti byli seřazeni abecedně, všichni odpovídali na stejné otázky:

1. V čem vidíte hlavní problémy Středočeského kraje? Je jeho různorodost přednost - či neřešitelný rébus? Má být pouhou noclehárnou Prahy s prstencem vil a domků v úzkém pásmu okruhu kolem ní a zbytek rozsáhlého území jen rekreační oblastí či zanedbaným venkovem? Co má podle Vašeho názoru dominovat? Není to vlastně bludný kruh?

2. Jaký byl hlavní důvod Vašeho rozhodnutí kandidovat do Zastupitelstva Středočeského kraje?

3. Co byste rádi prosadili, na jakou problematiku se chcete zaměřit?

4. Od obnovení krajů byl kontakt orgánů Roztok s orgány kraje víceméně minimální. Je jasné, že ,,na okres bylo blíž“, ale je evidentní, že tento stav Roztokám neprospívá. Budete (v případě zvolení) usilovat o změnu této neblahé situace?

5. Myslíte, že můžete občanům Roztok slíbit zastupování výhradně jejich zájmů, a nikoliv zájmů politických stran za které kandidujete?

1. STANISLAV BOLOŇSKÝ (Koalice KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté a nezávislí kandidáti)

Narodil se 10. 8. 1948 v Praze, je absolventem FAMU, původním povoláním odborný pedagog, v současnosti místostarosta Roztok, kde žije od r. 1973. Je na 2. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Různorodost našeho kraje je nádherná, ale z hlediska státní správy je samozřejmě komplikací. Problémy zde proto nelze řešit „od stolu“, podle nějakých jednotných receptů. Bude nutné selektivně posuzovat podmínky jednotlivých oblastí kraje. Platí to např. pro oblast školství, kde jsou diametrálně odlišné problémy v pří-pražských okresech, kde školy a školky praskají ve švech, a naproti tomu ve vylidňujících se zemědělských oblastech, kde školská zařízení „bojují o život“. Takže žádná jednoduchá a rychlá řešení, ale jemná „chirurgická práce“. Hlavním problémem našeho kraje je ovšem jeho nekompetentní řízení, které se zvrhlo ve formu vládnutí podle vzoru carské gubernie, kde hlavním požadavkem byla loajalita ke svéráznému hejtmanovi. To se dá - a musí - změnit okamžitě, s minimálními náklady.

2. Po 23 letech v komunální politice nechci nadále jen přihlížet rozkrádání státu tak říkajíc v přímém přenosu. To je třeba zastavit a začít se změnou můžeme třeba na krajské úrovni.

3. Naše koalice vychází z toho, že v této složité ekonomické situaci jsou kromě mladých rodin s dětmi nejohroženější skupinou obyvatel senioři. Jakoby oni měli pykat za všechno, co se nepovedlo před listopadem 89, ale i po něm. Máme program 50+, který má odstranit skrytou diskriminaci zaměstnanců nad 50 let, chceme podporovat sociální programy. Zdravotnictví (krajské) nesmí být bezohledným byznysem, dostupnost základní zdravotní péče je naprosto zásadní požadavek, citlivě vnímáme situaci lidí stižených chronickými nemocemi a handicapy.

Pro přípražské okresy je třeba něco okamžitě udělat na podporu výstavby nových MŠ a ZŠ. Zde je jasná spoluzodpovědnost kraje, kterou nelze jednoduše přehodit jen na obce.

Kvalitní veřejnou dopravu nepovažujeme za luxus, ale za základní službu a potřebu každé obce. Bez přiměřené dopravní obslužnosti nemohou české vesnice přežít.

4. Tento stav neprospívá Roztokám, ani dalším obcím. Změnu přístupu k obcím jsme se pokusili formulovat v našem programu „Otevřené hejtmanství“. Kraje budou muset prokázat svou skutečnou užitečnost v rámci státní správy a samosprávy

5. Nevím, zda je otázka formulována zcela správně. Kdybych byl populista, odpověděl bych na otázku jednoznačně ANO. Ale správné je říci, že budu zastupovat oprávněné zájmy všech obyvatel kraje, nejen našeho města (volit mě budou lidé z celého kraje). To, že žiji v Roztokách a aktivně se zde po mnoho let účastním veřejného života, je myslím dostatečnou zárukou pro to, že na svou domovskou obec nezapomenu, jsem přeci jejím místostarostou.

Jako člověk nejsem vzorový stranický typ, to bych už dávno zakotvil v nějaké velké straně, nabízející politickou kariéru. Takže - v tomto směru bez obav.

2. JAN JAKOB (TOP O9)

Narodil se 2. 12. 1982 ve Vsetíně, kde odmaturoval. V minulosti pracoval jako tiskový mluvčí, od podzimu 2010 je starostou Roztok. V Roztokách žije od r. 2005. Kandiduje na 65. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Svým způsobem to kruh je, ale nemusí být bludný. Mělo by jít o vzájemně výhodné soužití Středočeského kraje a Prahy, která nám nabízí velké pracovní příležitosti. Zároveň si ale musíme udržet svou svébytnost. Z tohoto důvodu je velmi důležitá podpora regionálních spolků, sportovních aktivit a kulturních akcí, protože právě ty dokážou vytvořit místní společenství a utužit sousedské vztahy. Kraj by se neměl pokoušet řešit celorepublikové problémy (proplácení poplatků u lékaře či zavádění žákovského jízdného), ale měl by vytvářet lepší podmínky pro život lidí. Měl by více podporovat nejen neziskový sektor či spolky, ale také opravovat silnice, které jsou ve zbídačeném stavu. Pokud se toto povede, nebudeme noclehárnou Prahy či jakousi periferií, ale společensky bohatým, krásným a klidným místem pro život.

2. Moje kandidatura je veskrze symbolická. I proto jsem na samotném chvostu kandidátky. Nikam se nehrnu, chci se plně věnovat Roztokám. Mou snahou je podpořit kandidaturu osobností v čele naší kandidátky, které znám osobně a za něž se mohu zaručit. Jsem si jistý tím, že v případě úspěchu naší politické strany v těchto volbách, bude možná mnohem lepší komunikace mezi Roztokami a krajem, než byla doposud.

3. Rád bych prosadil především dvě reálné věci, které jsou v kompetenci kraje a které se zároveň velmi dotýkají Roztok. Tou první a nejdůležitější je rekonstrukce silničního průtahu našeho města. Jedná se o ulice Nádražní, Lidická a Přílepská. Tyto silnice jsou krajské, proto je musí také opravit kraj. Stávající projekt je bohužel v patové situaci. Tu bych rád rozhýbal tak, abychom se v horizontu několika let dočkali nové páteřní komunikace naším městem. Druhou záležitostí je cyklostezka z Roztok do Kralup n. V Projekt na tuto levobřežní cyk-lostezku kolem Vltavy je hotový, ale dosavadní vedení kraje ji doposud nikdy nepodpořilo. To bych chtěl také změnit.

4. V případě mého zvolení budu rád plnit funkci zprostředkovatele kontaktu mezi naším městem a krajem. V případě mého nezvolení se ovšem o vzájemný kontakt budu snažit také, a to především ve výše zmíněných dvou záležitostech, ale i ve všem, co může být pro Roztoky prospěšné.

5. Do komunální politiky jsem šel z toho důvodu, abych se snažil řešit konkrétní problémy konkrétních lidí. Doufám, že se mi to spolu s mými kolegy na radnici, ať už to jsou někteří politici či úředníci, v mnoha případech daří. Děkovat se má, a proto děkuji všem, kteří byť jen malým dílkem přispěli k něčemu, co se v Roztokách v minulosti i dnes povedlo. Výše zmíněný přístup rozhodně nehodlám měnit, protože na Roztokách mi záleží a jsou pro mě naprostou prioritou.

3. ROMAN JANDÍK (ODS)

Narodil se 14. 10. 1981 v Opočně. Absolvoval strojní fakultu ČVUT, obor Řízení a ekonomie podniku. Pracuje jako šéf odd. marketingu a produkt managementu. V Roztokách žije od r. 1981. Kandiduje na 34. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Praha a Středočeský kraj jsou jako siamská dvojčata a nemá smysl vymýšlet jakákoliv umělá separatistická opatření, která by nás od Prahy oddálila. Naopak je potřeba investovat do obnovy infrastruktury a tlačit na dokončení obchvatu Prahy, který by umožnil větší mobilitu v dopravě a přitáhnul potenciální zaměstnavatele. Jeho neexistence je jedním z hlavních problémů Středočeského kraje.

Města v blízkém okolí vždy byla a nějaký čas jistě budou noclehárnou Prahy. S tím žádný úředník ani politik nic neudělá a ani by se do toho neměl plést. Lidé holt dojíždějí nejen za prací, ale i za službami a zábavou. Je potřeba podporovat investice s vysokou přidanou hodnotou, které přinesou zaměstnanost, podpoří občanský život a následně budou vytvářet i služby. Dominovat by tedy měl přirozený vývoj bez zásahu úředníků a politiků, který nejlépe určí, co je pro občany nejlepší. Samospráva může jen odstraňovat bariéry a definovat mantinely, ve kterých se tento přirozený vývoj bude odehrávat.

2. Osobně nevidím moc činností, které dnes vykonává kraj a které by nemohly být převedeny na obce nebo na stát. Napadla mě kacířská myšlenka, že bychom nemohli zastupitelstva kraje zrušit nebo aspoň omezit jejich rozpočty a angažovanost na minimum. Kde jinde tyto myšlenky prosazovat než v jámě lvové?

3. Řešit chci to, co umím, tedy úspory v provozní části rozpočtu a jejich převedení do investic. A to zejména do obnovy infrastruktury a to nejen do silniční, ale i železniční a lodní. Velmi dobře si například dovedu v Roztokách představit malé přístavní molo pro výletní parníky.

Mám rovněž několik nápadů, které se týkají nedostatečných kapacit v předškolních zařízeních. Jedná se o různá omezení, kterými kraj limituje možnosti obcí k financování školek, což má v důsledku za následek nízký počet míst ve školkách, respektive stav, kdy rodiče s dítětem v soukromé školce ještě ze svých daní dotují děti, které se dostaly do školek obecních - to mi přijde jako úřednická nehoráznost na druhou.

Co ode mě zase na rovinu nečekejte, tak je bujará podpora pseudoneziskových organizací nebo rádobyvědeckých projektů. Tyto organizace velmi často jenom tahají peníze z veřejných rozpočtů. Po vládě Ratha a rudo-oranžové koalice ČSSD/KSČM snad už všichni tuší, jak velkým problémem mohou být netransparentní dotace. Jediným řešením, kterým se lze těmto problémům vyhnout, je dotace co nejvíce omezit.

4. S krajskými zastupiteli zvolenými za ODS jsem v každodenním kontaktu, osobně znám i pana Nwelatiho - kandidáta ODS na hejtmana, takže v tomto problém nevidím. Záležet bude samozřejmě na výsledcích voleb.

5. Zastupovat výhradně „něčí zájmy“ může slíbit kandidát sekty nebo politické strany s úzce vyhraněným elektorátem - což se týká třeba Strany zelených nebo některých subjektů podporovaných „ne“ziskovkami. Já mohu slíbit věrnost pouze své pravicové ideologii nízkých daní a minimálních zásahů státní správy do života a práv občanů.

4. MARTIN KRAJDL (KSČM)

Narodil se 13. 5. 1980 v Praze. Po maturitě pracoval a dosud pracuje jako elektrotechnik. V Roztokách žije od narození. Kandiduje na 19. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Pravdou je, že Praha uprostřed kraje je předností a zároveň i kámen úrazu. Kraj by neměl být jen pro Pražany a už vůbec by neměla dominovat satelitní zástavba. Tak tomu nikde ve světě není. Být pouze noclehárnou, není žádnou výhrou ani pro město ani pro vesnici a tedy ani pro kraj, neboť satelitní zástavba je rozšířena i v dalších okresech našeho kraje. Zanedbaný venkov? Tak toto přece záleží na hospodářích kraje, obcí a měst, jak budou hospodařit a rozhodovat ve prospěch svých spoluobčanů. Nebo si myslíte, že tím skutečně správným - a jediným správným - řešením jsou právě satelitní městečka? Měli bychom si zachovávat ráz vlastních měst a obcí a ctít i jejich historii i ráz krajiny.

2. Nemám RATH víno, ale vážně, korupce už bylo moc a je na čase to změnit. KSČM chce i nadále prostřednictvím svých zastupitelů řešit problémy svých spoluobčanů a snažit se o celkové zlepšení života ve Středočeském kraji. Budeme i nadále nabízet konstruktivní spolupráci všem, kteří o ni stojí. Naši krajští zastupitelé, ale i další členové strany a sympatizanti, kteří pracují v odborných komisích kraje prokázali, že náš podíl na rozhodování o záležitostech kraje a jeho rozvoj byl pro naše spoluobčany prospěšný. Chci podporovat účelné a promyšlené vynakládání finančních prostředků zejména v oblasti investic a služeb pro občany, samozřejmě že na základě průhledných výběrových řízení s důslednou veřejnou kontrolou.

3. Zejména zlepšení technického stavu silniční sítě a rozšiřování základní infrastruktury v kraji, zachování všech nemocnic na neziskovém principu, vzniku nových pracovních míst a účinnou pomoc začínajícím mladým rodinám. Rozšíření kvalitních a dostupných předškolních a mimoškolních zařízení pro děti a mládež, podporu vzniku nových, ale i obnovu stávajících sportovišť, aby mohly sloužit veřejnosti. Našim společným cílem by měla být integrace dopravní obslužnosti v celém kraji, propojené s pražskou integrovanou dopravou - v řadě míst v kraji toto není. Je potřeba dokončit obchvat Prahy a tak napomoci výrazným způsobem řešení dopravy v okresech Praha-západ a Praha-východ. Myslím, že jsou i další oblasti činností, kterým bude třeba se věnovat, ale podrobněji se to jistě dozvíte z našeho bohatého volebního programu.

4. Rozhodně ANO, budu usilovat - a určitě nejen já - o prohloubení vztahů mezi orgány kraje a Roztok. Pokud mám informace, naši krajští zastupitelé byli informováni o dění v Roztokách a při rozhodování Roztoky podporovali. Pokud se týká kontaktů orgánů Roztok s orgány kraje, záleží vždy na obou stranách, jak se dokáží domluvit, na vytvoření vzájemné konstruktivní a efektivní spolupráce. A k tomu bych chtěl přispět.

5. To každopádně ANO, protože naše strana již v předchozích letech zastupovala vždy zájmy občanů a budu v tom tedy pokračovat i já. Určitě budu mít na co navázat a nebudu sám, budeme tak činit všichni, členové i sympatizanti, kteří dostaneme vaši důvěru ve volbách.

6. PETR MACOUN (STRANA ZELENÝCH)

Narodil se r. 1974 v Praze. Vystudoval nejprve SŠ Elektro, později ekonomiku a management na VŠ. Pracoval nejprve jako elektrotechnik, v současnosti je ředitelem ICT společnosti.V Roztokách žije od dětství. Kandiduje na 24. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Středočeský kraj je velmi ovlivněn Prahou. Na příkladu Roztok je zřejmé, jak z blízkosti Prahy těžíme, ale jak jí na druhou stranu i trpíme. Těžíme zejména z blízkosti velikého trhu práce a kulturního vyžití a trpíme sekundárními jevy, které toto sousedství přináší, tedy Vámi zmíněná noclehárna málo přihlášených obyvatel a tedy nižší příjmy z rozpočtu.

Čističku máme, ale za cenu dlouhodobého zadlužení města.

Středočeský kraj je ale také poměrně nesourodý. Jiné problémy vnímají lidé například v Příbrami či v Kutné Hoře a jiné pak lidé okresu Praha-západ nebo Praha-východ.

2. Dlouhodobě sleduji aktivní činnost našeho zastupitele Martina Matase, a proto mne potěšila jeho delegace mé osoby jako kandidáta do krajských voleb. Martin Matas vykonává, myslím, velmi dobře svoji činnost jako zastupitel města či předseda finančního výboru, ale mám za to, že na lokální úrovni už si jako město moc nepomůžeme. Můžeme hlídat, aby se prostředky vydávaly účelně, ale pořád bude prostředků nedostatek.

Na krajské a vyšší úrovni však můžeme usilovat o systémovou změnu v postavení měst a obcí, které trpí blízkostí Prahy či jiných velikých měst. „Satelity“ musí z vlastních zdrojů budovat drahou infrastrukturu, ale rozdíl v jejich příjmech oproti velikým městům je v přepočtu na občana veliký, i když jsou často v těsném sousedství.

3. Rádi bychom začali řešit problémy, které jsem už zmínil v první odpovědi. Jsou to problémy specifické naší poloze a velmi podobně je cítí všichni v sousedství Prahy. Problémem ale je právě ona nesourodost Středočeského kraje.

4. Byl bych rád, kdyby v krajských volbách byla slyšet Praha-západ a Praha-východ, protože tam opravdu řeší stejné problémy. Jsem ale realista. Středočeský kraj je veliký a prim budou, myslím, hrát velká města. Naprosto spokojen bych byl, kdyby v zastupitelstvu zasedl téměř kdokoli z našeho města a dokázal se podílet na rozhodování kraje. A popravdě říkám, že mi bude úplně jedno, z jaké strany případný zastupitel vzejde.

Pokud to výsledek voleb umožní a pokud tedy budou naše hlasy v rámci kraje slyšet, ponechme si výhody plynoucí z blízkosti Prahy, ale snažme se eliminovat ony negativní dopady, které toto sousedství rovněž přináší. Spojence, myslím, najdeme, naše problémy nejsou ojedinělé.

5. Tato otázka je velmi nešťastně položena. Myslím, že slovo výhradně není na místě. Když jste na kandidátce politické strany, nemůžete jednoduše ignorovat ideje, které zastává a leckdy je třeba hledat konsensus uvnitř strany. Na tom není nic špatného. Jsem přesvědčen, že pokud má některá strana stejné zájmy jako občané, pak je to právě SZ. Lidé si SZ pletou často s ekologickou organizací. Záběr SZ je ale široký, o čemž svědčí existence mnoha odborných sekcí v rámci SZ.

Tím chci říci, že SZ nezajímá pouze ekologie, ale spíše obecná kvalita života. Ekologie je jen jedním ze střípků toho všeho. Pod kvalitou života si představte třeba tolik potřebnou infrastrukturu nebo radost z toho, že po práci můžete trávit čas v parku apod. Abych se ale vrátil k duchu Vaší otázky, tak považuji za naprosto samozřejmé hájit zájmy města, kde dlouhou dobu žiji, kde žijí mé děti a kde žit nadále chci.

7. RENÉ ŠEFR (ODS)

Narodil se v Turnově 22. 6. 1961. Absolvoval Střední uměleckou školu a pracoval jako sochař a restaurátor. V současnosti je místostarostou Roztok. V Roztokách žije od r. 1983. Kandiduje na 63. místě kandidátky.

Odpovědi na otázky:

1. Na tuto otázku, která si i sama odpovídá, nelze jednoduše odpovědět tak, aby obsáhla všechny aspekty v ní obsažené, a je možné s ní vlastně pouze souhlasit. Ano, je to bludný kruh a bludný kruh v nesourodém prostředí a vyvedení z něj lze především zeštíhlením aparátu a přenesením většiny možných kompetencí na obce.

2. Jeden z hlavních důvodů, po zkušenostech z návštěv Zastupitelstva kraje a krajských odborů, je popsán v bodě 1. se snahou se co nejvíce přiblížit představě štíhlého aparátu a snahy o převedení možných kompetencí na obce, samozřejmě dle litery zákona.

3. Kromě bodu 2. bych se rád zaměřil především na oblast a tím i mou profesi, která se prolíná celým mým životem a je zároveň mým koníčkem. Je to záchrana kulturního dědictví a s ním spojená ochrana a obnova nemovitých kulturních památek, kterých má Středočeský kraj, bohužel i v kritickém stavu, velmi mnoho.

4. Zásadní problém vidím v úředním postupu! Ten umožňuje pouze jasně dané kompetence a tím máme omezené možnosti kontaktů s krajem bez toho, aby věc nebyla postupována přes tzv. okresní město (trojková obec). O významné postavení jsme se bohužel v minulosti nedokázali „poprat“ a přenechali jsme jej bez boje obci mnohem méně významné a menší. Myslím, že by se situace dala řešit systémem Praha-sever s „trojkovou“ obcí Roztoky!! Což by určitě ve velké míře vyřešilo tuto neblahou situaci.

5. Nejsem si jistý, že je tato otázka položena správně. Vždyť zastupitel města Roztoky, který bydlí v Žalově, taky nezastupuje výhradně zájmy Žalova (doufejme), ale naopak celé obce a všech jejich obyvatel. A stejné je to samozřejmě ve vztahu ke kraji. Krajský zastupitel by měl hájit především středočeský kraj jako celek a hospodařit bez nějakých postranních regionálních úmyslů. K tomu politické strany mají ještě pro voliče tu výhodu, že drží (většinou nebo alespoň by měly) určitou jasnou názorovou kontinuitu (na rozdíl od některých sdružení prezentující se jako nezávislá) a tím jsou samozřejmě čitelnější.

P. S. Považovali jsme za svou povinnost představit čtenářům kandidáty, kteří by mohli Roztokám v případě zvolení prospět. To ostatní už je na vůli voličů, tedy i Vás.

Ladislav Kantor

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.