Prognóza počtu dětí v Roztokách

V minulých dnech jsem vypracoval prognózu počtu dětí, která by nám měla pomoci lépe plánovat kapacity nejen mateřských škol, ale i základní školy. Ačkoli jsem tuto analýzu zpracovával pro zastupitelstvo, radu a školskou komisi, určitě bude dobře, když s ní touto formou seznámím i širokou roztockou veřejnost.

Budoucnost mateřských škol

Základními daty prognózy jsou počty v Roztokách narozených dětí. Tento datový soubor zahrnuje období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2015. Počítáme tedy s nejaktuálnějšími daty. Tato data jsou rozčleněna do jednotlivých ročníků podle dat narození vždy od 1. 9. každého roku do 31. 8. roku následujícího. (viz tab. 1)

tabulka 2

OBDOBÍ

ODHAD POČTU NAROZENÝCH DĚTÍ

1. 9. 2015 - 31. 8. 2016

105

1. 8. 2016 - 31. 8. 2017

101

1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

97

1. 8. 2018 - 31. 8. 2019

94

1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

90

tabulka 1

OBDOBÍ

POČET

NAROZENÝCH

DĚTÍ

1. 9. 2005 - 31. 8. 2006

105

1. 9. 2006 - 31. 8. 2007

131

1. 9. 2008 - 31. 8. 2009

128

1. 9. 2007 - 31. 8. 2008

149

1. 9. 2009 - 31. 8. 2010

121

1. 9. 2010 - 31. 8. 2011

136

1. 9. 2011 - 31. 8. 2012

118

1. 9. 2012 - 31. 8. 2013

120

1. 9. 2013 - 31. 8. 2014

101

1. 9. 2014 - 31. 8. 2015

110

Již z této tabulky je zřejmý nárůst počtů narozených dětí v posledních letech s nejsilnějším ročníkem 2008/2009, který se nám letos projevil v mimořádném počtu prvňáčků. Zároveň je ovšem zřejmé, že tento ročník byl nejsilnější a v posledních letech začala porodnost klesat.

Abychom mohli prognózovat i s výhledem do let následujících, je nezbytné učinit statistický odhad počtu dětí, které se narodí v příštích letech. Na základě regresní analýzy jsem pro náš případ zvolil nejjednodušší lineární model (koeficient R2 je srovnatelný s ostatními modely). Na základě něj jsem provedl extrapolaci časové řady. Z regresní analýzy jsem vyloučil první hodnotu roku 2006, která oproti ostatním hodnotám vykazuje velkou míru odchylky, čímž by byl celý model zkreslený.

V grafu (viz graf 1) je na ose x letopočet a na ose y počet narozených dětí. Z grafu je evidentní, že počet narozených dětí by měl mít mírně klesající tendenci. Samozřejmě se jedná o statistický odhad, nic více, nic méně. Pro prognózu však použijeme následující údaje pro další období. (viz tab. 2)

Cílovým stavem by mělo být uspokojení přihlášek ve věkovém rozmezí tří až šesti let dětí. S tímto předpokladem bude také analýza počítat.

Dalším základním údajem je současná kapacita všech roztockých mateřských škol. Ta v současnosti čítá 298 dětí. Jako město plánujeme v příštím roce otevřít minimálně jednu třídu nové MŠ pro 25 dětí za městským úřadem. Pokusíme se také rozšířit kapacitu Kaštánku v Palackého ulici o dalších 25 dětí. Věřím, že se i toto povede v příštím roce, ale raději budu opatrně počítat s realizací až v 2017. Dále plánujeme otevřít školku ve vile č. 125 pro cca 40 dětí. Budu ovšem počítat s variantou, že zde bude otevřena jen jedna třída. V takovém případě ale zároveň předpokládám, že bude v roce 2017 realizovaná druhá z variant, která se nepodaří v roce 2016. V rámci výstavby Na Panenské bude postavena školka pro 75 dětí. V rámci výstavby v Nádražní ulici a případného PV III. bude v každé z nich postavena školka pro 25 dětí. Vše shrnuje následující tabulka. (viz tab. 3)

tabulka 3

ROK

PŘEDŠKOLNÍ

ZAŘÍZENÍ

ODHAD NOVÝCH MÍST

2016

MŠ za úřadem

25

2017

Rozšíření MŠ v Palackého ulici

25

2018

Vila 125

20

2018

Panenská

75

2018

Nádražní

25

2018

PV III.

25

Poslední proměnnou, která do prognózy musí být nezbytně zahrnuta, je růst počtu obyvatel, tedy nová výstavba v Roztokách. Do analýzy zahrnuji všechnu výstavbu, která nám v příštích letech hrozí. Jde zároveň o přehled, který by měl být v rámci nového územního plánu nepřekročitelný.

Přehledně shrnuji v následující tabulce. V některých případech se jedná o hrubé odhady a počítal jsem raději opatrněji s vyššími čísly. Věřím, že mnohde může dojít i k nižším počtům díky regulačním plánům. (viz tab. 4)

tabulka 4

VÝSTAVBA

POČET BYTŮ

POČET

OBYVATEL

Dubečnice -Plaza

83

332

Panenská II

219

876

Maxmiliánka

8

32

Nádražní

122

347

Dubečnice (ÚS var. 4)

214

856

Solníky

44

176

PV III.

63

150

Zemník

80

320

Nárůst počtu obyvatel v jednotlivých letech shrnuje následující tabulka. Je nezbytné podotknout, že dokončení jednotlivých výstaveb se opravdu těžko odhaduje, a proto se jedná o opravdu hrubý odhad s tím, že počítám opět s horší variantou, tedy že k výstavbě dojde spíše dříve než později. Proto se prosím těchto čísel nelekejte. Počítám s nejrychlejším možným nárůstem počtu obyvatel, abychom byli připraveni na tu nejhorší variantu. (viz tab. 5)

tabulka 5

ROK

NÁRŮST POČTU OBYVATEL

POČET

OBYVATEL

CELKEM

2015

8 123

2016

441

8 564

2017

361

8 925

2018

1 149

10 074

2019

710

10 784

2020

214

10 998

2021

214

11 212

Protože v současnosti je v Roztokách 0,0462 dětí v rozmezí tří až šesti let na jednoho obyvatele, můžeme vypočítat, kolik dětí v tomto věkovém rozpětí v Roztokách díky výstavbě přibude. Protože lze předpokládat, že se do nových lokalit bude stěhovat oproti současnému průměru více mladých rodin, vynásobím počet tří až šestiletých dětí v nových roztockých lokalitách koeficientem 1,2. (viz tab. 6)

tabulka 6

ROK

NÁRŮST POČTU DĚTI (3-6 LET)

NÁRŮST POČTU DĚTI S KOEFICIENTEM

2016

20

24

2017

17

20

2018

53

64

2019

33

39

2020

10

12

2021

10

12

tabulka 8

ROK

DĚTI

(3-6)

DĚTI (3-6) + VÝSTAVBA

ŽÁDOSTI

(KOEF.)

KAPACITA

NEUSPOK.

ŽÁDOSTI

NAVÝŠENÁ

KAPACITA

NEUSPOK.

ŽÁDOSTI

2016

374

398

379

298

81

323

56

2017

339

379

361

298

63

348

13

2018

331

426

406

298

108

493

-87

2019

316

440

419

298

121

493

-74

2020

316

450

428

298

130

493

-65

2021

303

436

415

298

117

493

-78

Pro stanovení souhrnného počtu dětí ve věku 3 až 6 let z důvodu nové výstavby je ještě zapotřebí zohlednit demografický trend, který je zřejmý z porodnosti. Demografický koeficient je vypočítán jako poměr součtu dětí narozených ve třech ročnících, které budou v daném roce chodit do školky, k počtu dětí ve třech ročnících, které chodí do mateřské školy dnes. Lze očekávat, že trend v porodnosti u lidí, kteří se do Roztok přistěhují, bude obdobný jako současný roztocký trend porodnosti. (viz tab. 7)

tabulka 7

ROK

DEMOGRAFICKÝ

KOEFICIENT

SOUHRNNÝ POČET DĚTI S KOEFICIENTEM

2016

0,997

24

2017

0,904

40

2018

0,883

95

2019

0,843

124

2020

0,843

134

2021

0,779

133

Na základě výše uvedených dat můžeme provést samotnou prognózu. Vzhledem k tomu, že ne zcela všichni rodiče mají o místo pro své dítě ve veřejné mateřské škole zájem, použijeme pro výpočet počtu žádostí koeficient 0,952, který odpovídá tomuto poměru v letošním roce. (viz tab. 8)

Z přehledné tabulky je zřejmé, že v případě, kdybychom v příštích letech nerozšiřovali kapacity předškolních zařízení, počet neuspokojených žádostí bude narůstat. Na druhou stranu je také evidentní, že v případě, pokud budou dodrženy všechny dohody ohledně výstaveb školek v rámci developerských projektů a pokud se nám podaří z vlastních zdrojů rozšiřovat kapacity předškolních zařízení přibližně o jednu třídu v příštích třech letech, bude přibližně v roce 2018 kapacita víc než dostatečná, což by nám dokonce mohlo umožnit řešit havarijní stav starých budov MŠ Havlíčkova.

A co základní škola?

Ze stejných dat můžeme vypočítat i nároky na kapacitu naší základní školy. Z výše uvedeného lze vypočítat odhad počtu dětí v jednotlivých ročnících a následně i počty učeben, které jsou nezbytné pro zajištění školní výuky. Při výpočtu je zapotřebí zohlednit odchody na víceletá gymnázia. V posledních několika letech nám po pátém ročníku vždy jedna třída ubude. S tímto předpokladem počítám i pro příští léta. Vzhledem k tomu, že bude v budoucnu tříd v jednotlivých ročnících více, lze předpokládat, že by po pátém ročníku mohlo být vždy i o dvě třídy méně. Z hlediska opatrnosti, ale raději počítám s tím, že vždy bude pouze o jednu třídu méně. Stejně jako u školek upozorňuji, že počítám s nejhorším možným scénářem ohledně budoucí výstavby. Obojí z toho důvodu, abychom byli připraveni na to nejhorší. Souhrnný počet kmenových učeben, které budou v budoucnu potřeba, shrnuje následující graf. (viz graf 2)

V tuto chvíli máme ve škole 33 tříd dětí. Dále jsou k dispozici specializované učebny a některé prostory adaptovatelné na třídy, které by do budoucna mohly být 5 až 7 kmenovými třídami. Je zřejmé, že příští dva školní roky kapacitně zvládneme. Pak by ovšem situace nebyla komfortní. Maximálního počtu tříd, tedy 46, bychom měli dosáhnout kolem roku 2021. K tomu ovšem velmi pravděpodobně nedojde, protože jde opravdu o nejhorší možnou variantu vývoje. Proto je účelné, abychom v příštích dvou letech zajistili ještě kapacitu několika dalších tříd. Variant je několik. Až potřeba počtu tříd mírně opadne, nepochybně se budou třídy hodit jako odborné učebny a učebny na dělenou výuku.

Závěrem si dovolím upozornit, že v době, kdy jsme rozhodovali o kapacitě velké dostavby školy, měli jsme k dispozici demografickou prognózu, nerealizovatelný projekt a požadavky vedení školy. Tehdejší prognóza od profesionálů nebyla jednoznačná a čítala několik variant tak, aby se trefili při jakémkoli budoucím vývoji. Nový projekt, který jsme i postavili, plně respektoval tehdejší požadavky školy. To, co se dnes jeví býti jasným jako facka, před pěti lety tak jasné nebylo.

Jsem přesvědčen, že tyto analýzy pomohou v rozhodování zastupitelů i radních a že díky nim budeme připraveni na to, co nás čeká, a to i v případě těch nejhorších variant vývoje.

O tom, jak se jednotlivé projekty rozšiřování kapacit vzdělávacích zařízení vyvíjejí, vás budeme dále informovat. 


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Roztocké lithium | Michal Hadraba
Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.