Proměny Levého Hradce

V nejbližších dvou či třech letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí.

Vizualizace nové vstupní brány

Po mnohaletém úsilí se zkraje letošního roku podařilo dotáhnout do konce majetkové vypořádání pozemků sousedících s novým hřbitovem, parcely, která je dosud ukryta za nevzhlednou hradbou omšelých zdí starých kolen a kuželníku. Majitel, s nímž se obec dělila o zmíněné pozemky, souhlasil s tím, že část bude oddělena a ohrazena dřevěným oplocením.

Tento souhlas byl završen smlouvou mezi naším městem a dosavadním majitelem, panem Arnoštem Odvalilem.

Souběžně s finišujícím vyjednáváním vznikala na zadání městské rady studie Evy a Ondřeje Smolíkových. Ta prostor pojednává zásadně novým způsobem, dle mého soudu velmi elegantním a kultivovaným, moderním - a přece respektujícím genia loci nejpozoruhodnější památky naší obce.

Studie prošla několika čteními v městské radě a její závěry byly představeny zastupitelům, kteří na úpravu jen v letošním roce vyčlenili více než milion korun.

V první etapě bude dřevěným plotem oddělen pozemek dosavadního majitele. Tyto práce by měly začít na jaře, jejich dokončení v průběhu června nám ukládá podepsaná smlouva. V této etapě bude také nově vybudován přívod vody na oddělený pozemek.

Práci bude předcházet důkladný archeologický výzkum - ostatně celou studii konzultovali manželé Smolíkovi s Národním památkovým ústavem a archeoložkou dr. Kateřinou Tomkovou. Dřevěný plot bude například ukotven na speciálních patkách, předepsaných památkáři, nebude možné cokoli betonovat či obdobně "silově" zabudovávat.

Prostor podél hřbitovní zdi bude následně zkultivován, budou vymýceny náletové dřeviny (avšak zachovány vzrostlé stromy!), bude zřízena rozptylová loučka, doplněná nakonec o kamenné kolumbárium.

Prostor bude pietně upraven a vybaven lavicemi, ze strany od řeky (a turistické stezky) pak bude oddělen živým plůtkem.

Stávající cihlová zeď bude opravena, omítnuta tradiční omítkou. Tam, kde je příliš poškozena, bude nahrazena zdí novou. Železná vrata budou odstraněna. Do nově vzniklého prostoru se bude vstupovat dřevěnými vraty vyrobenými z tvrdého dřeva, mobilní toaleta bude vhodně začleněna do nově budovaného vstupu. Poničené pódium před zdí bude opraveno a zachováno pro kulturní podniky pořádané roztockými a žalovskými spolky.

Celé místo bude průchozí. Až bude zřízena (letos či napřesrok) rozptylová loučka, případně později osazeno kolumbárium, bude třeba respektovat patřičnou pietu obvyklou na pohřebištích.

Proč jsme k těmto úpravám přistoupili? Město (reprezentováno v této věci zejména někdejším starostou p. Stanislavem Boloňským) se o získání části pozemku na Levém Hradci dlouhodobě snažilo. V posledním roce se jednání podařilo zdárně dokončit.

Měli jsme (a máme) za to, že je velmi vhodné vlastnit majoritu pozemků cenné národní památky, kterou dlouhodobě udržujeme a na jejíž údržbu - to v případě kostela sv. Klimenta - poměrně štědře přispíváme i římské církvi.

Jednou z bolístek našeho města je nedostatek míst pro pohřbívání a nemožnost rozšířit náš stávající, levohradecký hřbitov. Je to dáno jeho polohou v srdci národní kulturní památky. Rozšíření pohřebiště, resp. vybudování nového, je zde vyloučeno. Podařilo se nám ale dohodnout se s Národním památkovým ústavem a Archeologickým ústavem ČSAV na tom, že je v sousedství stávajícího hřbitova možné vybudovat právě rozptylovou loučku a ke stávající hřbitovní zdi přisadit kamenné kolumbárium s několika desítkami nik pro uložení uren.

Chci ujistit spoluobčany, že přístup na levohradecký hřbitov nebude úpravami nijak narušen. Práce by se měly rozeběhnout po definitivním získání všech povolení pravděpodobně v květnu letošního roku a budeme o nich informovat v některém z dalších čísel Odrazu.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.