Prosincové zastupitelstvo

se sešlo v předvánočním čase dne 19. prosince 2012. Navržený program však nesliboval žádnou předvánoční besídku, ale několik zásadních bodů programu včetně schvalování rozpočtu města na rok 2013.

Nečekaný problém s vánočními kapry

Život však přináší řadu překvapení. Takže, než mohlo zastupitelstvo přikročit k projednávání své řádné agendy, muselo vyřešit stížnost prodavače ryb (vánočních kaprů) na nekorektní postup konkurenčního prodejce a nesprávný postup MÚ při povolování záboru prodejního místa na Tyršově náměstí.

Místostarosta R. Šefr odvolán z funkce

Tím však mimořádnosti neskončily. Předseda MO ODS R. Jandík podal návrh na personální změnu ve vedení radnice. V tomto případě šlo zejména o odvolání dosavadního místostarosty René Šefra z funkce. Tak zásadní změna však má širší kompetenční konsekvence, takže bylo nutno přistoupit k celé sérii hlasování o navazujících personálních změnách. Nejprve byl tedy R. Šefr

11 hlasy odvolán z funkce, nikdo nebyl proti, 7 zastupitelů se zdrželo hlasování. Potom bylo nutné revokovat usnesení z ustavujícího zasedání ZM v roce 2010 a odsouhlasit, že nadále budou uvolněnými zastupiteli jen starosta J. Jakob a jeden místostarosta (St. Boloňský) - ten je současně pověřen zastupováním starosty.

Novým místostarostou zvolen R. Jandík, novým radním J. Drda

Při dalším hlasování ZM zvolilo R. Jandíka neuvolněným místostarostou města (11 pro, 1 proti, 0 se zdrželo). Potom ovšem o jeden hlas neprošlo usnesení stanovující kompetence starosty a místostarostů, takže tento problém bude ještě nutné dořešit.

Dále pak ZM zvolilo členem Rady města Jaroslava Drdu (12 pro, 0 proti, 7 se zdrželo). J. Drda v souladu se zavedenou praxí potom rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru (předsedou tohoto výboru je vždy zástupce opozice), do níž byl zvolen V. Calta (12 pro, 0 proti, 7 se zdrželo).

Opět o nové tělocvičně základní školy

Když skončilo toto první dějství předvánočního zasedání, bylo na hodinách už 20 hodin a zastupitelstvo otevřelo další ožehavý problém, a to rozměry plánované tělocvičny ZŠ. Tělocvična v původně navržených rozměrech sice vyhovuje provozu školy, ale neumožňuje další využití pro míčové sporty - volejbal, basketbal či házenou. Vedení města nechalo zpracovat návrh případného rozšíření tělocvičny ve třech verzích. Nakonec byla doporučena verze nejskromnější, splňující požadavky pro soutěžní utkání volejbalu. Zejména M. Matas apeloval na zastupitele, aby na stavbu nové tělocvičny pohlíželi jako na jedinečnou příležitost pro rozšíření sportovních aktivit ve městě, na straně druhé bylo nutné přiznat, že změna projektu může znamenat zpoždění výstavby a samozřejmě vyšší investiční náklady.

Vždyť v současné době máme pohromadě jen polovinu finanční částky nutné pro výstavbu nového křídla ZŠ a tělocvičny. Návrh na zvětšení tělocvičny na rozměry pro soutěžní basketbal neprošel (9 pro, 0 proti, 10 se zdrželo). V tomto případě bychom se už zřejmě nevešli na pozemek školní zahrady a bylo by nutné přistoupit k zásadnější změně projektu.

Poněkud kolizní rozpočtová opatření

Po tomto bodu konečně došlo na finance města - přehled dosavadního čerpání rozpočtu a návrh rozpočtových opatření. K těmto návrhům se vyjádřil finanční výbor, který dvě změny navrhl neschválit, což ZM respektovalo. Šlo o vícepráce při přestavbě přízemí radnice a také o vyšší náklady na rekonstrukci chodníků.

Cena vodného a stočného pro rok 2013 schválena

Když už ZM jednalo čtvrtou hodinu, došlo konečně k jednání o ceně vodného a stočného na rok 2013. Tato cena sice patří mezi tzv. věcně usměrňované ceny, ale ve skutečnosti jsme zcela v moci monopolního dodavatele vody - Pražské vodohospodářské společnosti. Ta pro příští rok navýšila cenu vody o 10%. Pokud se nechceme vrátit ke svým studním (což berte jako nadsázku, prosím), tak nám nezbývá, než cenu akceptovat. Faktorem ovlivňujícím cenu stočného je objem znečištění, které natéká na městskou čistírnu odpadních vod z městské splaškové kanalizace. Jde zejména o poměr znečištění mezi městem a VUAB Pharma. Podíl továrny stále klesá, a tím se navyšuje finanční úhrada města. Konečně třetím faktorem je navýšení DPH o 1 %. Součet těchto tří vlivů vede k tomu, že příští rok budeme platit za 1 m3 (odebrané vody a tedy i spla-šek) celkem 68,45 Kč. Je to hodně vysoké číslo, ale pořád ještě nižší než ve většině srovnatelných měst. Voda se tak stala komoditou, jejíž cena vzrostla od roku 1989 stonásobně.

RM také schválila čtyři dodatky smluv legislativně upravující fungování naší čistírny odpadních vod.

Jde o smluvní vztah mezi městem a VUAB a mezi městem a SčVK coby provozovatelem. Dodatky nijak nemění základní smluvní ujednání ani vzájemné finanční plnění. Na tyto otázky dojde až při přípravě nových smluv, které jsou ale vázány na výsledek koncesního řízení na provozovatele systému VaK. Připomínám, že předchozí koncesní řízení ÚOHS zrušil a nové se připravuje.

Na hlavní bod programu - rozpočet - už nedošlo

Po této „předehře“ měl následovat hlavní bod programu, a to projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013. Vzhledem k pokročilé hodině bylo zřejmé, že k tomu na této schůzi již nedojde. Do nového kalendářního roku 2013 tedy město vstoupí v rozpočtovém provizoriu. Starosta proto navrhl, aby se ZM sešlo na mimořádném jednání k rozpočtu, a to 16. ledna 2013.

Závěrem ještě ZM vyslechlo ředitelky mateřských škol, které přišly osobně podpořit a vysvětlit své vyjádření k některým aktuálním otázkám předškolních zařízení, jako je přijímací řízení, prázdninový provoz a úspory mzdových a provozních nákladů. Tímto společným vyjádřením se bude následně zabývat školská komise. Po projednání ještě dvou drobných bodů starosta jednání s ohledem na pokročilou hodinu ukončil a popřál všem přítomným pěkné svátky vánoční.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

cca 500000,-? za vícepráce

Půl milionu za vícepráce bez dodatku ke smlouvě? Chtěl bych vysvětlit jak to bylo. Proplatila se faktura v plné výši nebo jen do výše dané ve smlouvě? Převzal někdo ty vícepráce?

Třeba je vše v pořádku, i když podle zvukového záznamu to tak nevypadá. Doufám, že nikdo neusoudí že je třeba zrušit "nepohodlné" zvukové záznamy. Ty jsou výborným prvkem kontroly správy věcí veřejných.

Je proplacená faktura bez objednávky (dodatku ke smlouvě)? Kdo převzal vícepráce?

S přáním pěkného dne
Jiří Macák

Odpověď

Dobrý den pane Macák,
předně bych chtěl ubezpečit, že zvukové záznamy zůstanou jak jsou.

Jinak máte absolutně pravdu, protože to opravdu vypadá na flagrantní porušení pravidel v procestním postupu investice. Nám (tehdy jsem byl radním) žádná žádost na navýšení rozpočtu přestavby úřadu nedorazila a ani o tom nikdo nevěděl, což je nepochybně špatně, ale počkejme, až se k dané věci vyjádří Kontrolní výbor, který se danou věcí zabývá.
Dle toho, co víme došlo fakticky ke změně projektu v první fázi rekonstrukce, kdy dle projektu měl být přístavek MÚ pouze opraven, nicméně byl zbourán a postaven znovu. Což bylo z pohledu stavebního možná i správně (přístavek byl pravděpodobně neopravitelný), ale rozhodně tehdy měla předcházet žádost o změnu projektu a navýšení rozpočtu. Faktura nad rámec smlouvy proplacena nebyla.

Roman Jandík, místostarosta

dotaz k jednání zastupitelstva 30.1.2013

Dobrý den,

vyjádřil se Kontrolní výbor? Kdo odsouhlasuje fakturaci k platbě? Kdo jí páruje s objednávkou? Funguje na úřadě postup Objednávka, smlouva --> realizace --> kontrola naplnění --> párování s došlou fakturou --> kontrola fakturace --> včasná platba? Je někdo kdo jmenovitě nedělal svou práci?

Zejména ze zvukového záznamu z jednání zastupitelstva 30.1.2013 jsem hodně rozčarován. Celá rada jakoby nějak tápala (doufám že už netápe) při správě svěřeného majetku. I z jiných jednání zastupitelstva mám pocit jakoby za postup objednávka-kontrola-fakturace nenesl odpovědnost příslušný odbor, ale zastupitelstvo. Jak vlastně postupuje OSRM? Jak je možné, že (zřejmě Šefrovi a Abramovičovi) prošlo tolik peněz bez kontroly???

Byl jste a jste radním, můžete bez obav o pozici ODS (a koalice) napsat veřejně jasné a nevyhýbavé odpovědi?

Jiří Macák

Odpověď

Dobrý den,
výstup z Kontrolního výboru samozřejmě k dispozici ještě není, kotrola teprve začala a jak bude dlouho trvat, to je otázka na někoho jiného. Nechci tady do diskuse psát, kdo všechno je za to zodpovědný, protože to by mělo být právě výsledkem zmíněné kotroly, kterou provádí opozice. Až kontrola bude dokončena, bude bezpochyby projednána zastupitelstvem a z případných chyb budou vyvozeny důsledky.
Investici si vzal na starost bývalý místostarosta Šefr a velmi mě mrzí, že jinak z mého pohledu zdařilá investice je kompletně pokažena špatným administrativním postupem.
Oběh faktur a objednávek na úřadě funguje. Jestli v tomto konkrétním případě došlo k nějakému selhání by opět měl říct KV.

S pozdravem, Roman Jandík

dotaz k jednání zastupitelstva 30.1.2013

Chtěl bych odpověď pana místostarosty Jandíka uvést na pravou míru. Zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru kontrolu provést a OSRMŽP bylo požádáno o předložení podkladů. Kontrolu neprovádí opozice ale ve většině případů jsou týmy složeny ze zástupců koalice i opozice, stejně jako v tomto případě. Za koalici je členem týmu pan Drda, bývalý předseda kontrolního výboru, nyní koaliční radní. Zatím nebyly materiály ke kontrole k dispozici s tím, že OSRMŽP připravovalo podklady pro jednání zastupitelstva. Snažíme se, aby veškeré kontroly byly věcné a odpolitizované. Věřte, že tato kontrola bude provedena stejným způsobem. Pokud budete pozorně sledovat programy jednání zastupitelstva, můžete být účastni projednávání zprávy kontrolního výboru osobně. Doporučuji, protože nejlepší informace je ta nezprostředkovaná a osobně by mne velmi potěšilo, kdyby se našli v Roztokách občané, kteří se osobně na jednání zastupitelstva přijdou zeptat na problémy, které je zajímají.
Jiří Blažek, člen kontrolního týmu, zastupitel DOSTu

dotaz k jednání zastupitelstva 30.1.2013

Děkuji kolegovi Blažkovi za upřesnění. Měl jsem za to, že s Vámi dělá kontrolu někdo jiný.

Roman Jandík

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.