Rada doporučila návrh rozpočtu na rok 2016

Téměř padesát bodů čekalo kompletní sestavu radních 2. prosince a v tom obrovském čísle vyčnívalo jako hlavní bod projednání návrhu rozpočtu na rok 2016. Jednání o návrhu, který už projednal finanční výbor a který byl vyvěšen k připomínkování na úřední desce, netrvalo ani hodinu. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný, zhruba 20 milionů bychom ale měli krýt přebytkem z minulých let. Rada projevila vůli dokončit generální rekonstrukci městského domu čp. 286, ušetří naopak například na několika chodnících.

Místostarosta Huk předložil návrh dotací, o které bychom mohli požádat v roce 2016. Jedna žádost již podána byla (na podzemní kontejnery na tříděný odpad v ulici Felklova), dalších zhruba deset je ve hře, k některým musejí být zpracovány ovšem nejdříve podklady. Mohli bychom žádat dotace na mateřské školy (Za knihovnou, v Palackého ulici a ve vile čp. 125), na obnovu okolí Levého Hradce, dobrovolní hasiči mohou požádat na techniku a vybavení aj.

Rada uzavřela bilanci rekonstrukce ulic Jana Palacha a Puchmajerovy, celkové náklady navíc proti vysoutěžené ceně jsou zhruba 3 miliony korun, skoro 90 procent z toho má však původ v nevhodném podloží silnice (nutnost mísit spraš s vápnem, materiál nad vsakovací systém). Celkové náklady díla včetně zeleně, osvětlení, technického dozoru a dalších menších položek budou zhruba 25 milionů korun - to je stále méně, než byla původně projektovaná cena samotných ulic.

Kromě běžné agendy pronájmů, pachtů, výběrových řízení a zápisů z komisí se rada informovala i o situaci v základní škole a sestavila tříčlennou skupinu (starosta Jakob, místostarosta Novotný a předsedkyně školské komise Caislová), která má situaci, především pozici a činnost ředitele školy, prošetřit.

Předehra

Půl hodiny před zasedáním zastupitelstva se sešla rada města. Původním záměrem a programem bylo schválení výběrových řízení na výstavbu mateřských škol. Kromě toho však mohli členové rady vyslechnout zcela čerstvou informaci od starosty - sešel se s ředitelem základní školy panem Bezděkou a ten mu předal svou rezignaci. Rada města rezignaci ředitele vzala na vědomí a pověřila řízením školy s platností od následujícího dne (17. 12.) dosavadního zástupce ředitele Josefa Vondru.

Do investic půjde přes 50 milionů

Asi nikdy v 21. století neproběhlo schvalování rozpočtu na příští rok tak hladce jako letos. Jeho schvalování na zasedání zastupitelstva však předcházela zásadní informace o situaci v základní škole a několik bodů, které bylo nutno projednat, i kdyby se pak diskuse o rozpočtu zadrhla.

Zastupitelé schválili cenu vodného a stočného. Ceny těchto dvou složek se sice trochu mění, ale součet - 61,28 Kč/mbez DPH zůstává beze změny. Dále prošla nová verze obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, jejíž změny byly vyžádány změnou zákona. Věcně se nemění nic, poplatky za psy, užívání veřejného prostranství, odpady a ubytovací kapacity budou stejné jako letos. Z pěti navržených uchazečů byli zvoleni tři zástupci města ve školské radě - pánové Boloňský a Jakob a paní Kazdová. A konečně byl schválen i rozpočtový výhled do roku 2019, opět zákonná povinnost bez přímého dopadu pro obyvatele.

Co přináší schválený rozpočet na rok 2016? Především odvahu investovat více než 50 milionů, a to za cenu, že si vezmeme část úspor z let minulých, řádově 20 milionů korun. Vybudovány budou ulice nedokončené letos (část Smetanovy a Sedláčkova) a část starých ulic v Žalově, dále několik úseků chodníků (nejrozsáhlejší z nich v ulici Braunerova). Bez ohledu na to, zda se podaří získat dotaci, bude postavena montovaná školka pro 25 dětí na pozemku za městským úřadem, bude zahájena obnova pozemků v sousedství Levého Hradce a bude také započato s rekonstrukcí památkově chráněné vily čp. 125. Výstavba druhé mateřské školy (pro 50 dětí, která by nahradila "zapůjčený" Kaštánek v Palackého ulici) je podmíněna získáním dotace. Velké investice půjdou také do bytového fondu města, dokončena bude rekonstrukce bytového domu v Jungmannově ulici čp. 286 a rozsáhlou rekonstrukcí by měl projít i dům čp. 22 v Nádražní ulici. Dostatečné prostředky jsou v rozpočtu vymezeny i na územní plánování, protože v příštím roce by měla být dokončena většina regulačních plánů a pokročit bychom měli i v pořízení plánu územního.

Po schválení rozpočtu se shodli zastupitelé na odsouhlasení několika věcných břemen za pokládky sítí na městských pozemcích, vzali na vědomí oponentský posudek k výstavbě ulice Jana Palacha (konstatující, že stavba byla provedena v souladu s projektem a v dobré kvalitě) a odsouhlasili i prodej pozemku při Vltavě na konci žalovského katastru ve prospěch obce Úholičky. Do roku 2016 tak město vstoupí s majetkem ve svém území zmenšeným o 4607 m2.    

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.