Rada rozdělila peníze na dotace a granty

Téměř šest hodin diskutovali nad dlouhým programem členové rady na svém prvním letošním jednání 13. ledna. Nerozhodovalo se o mnohamilionových investicích, ale několik případů bylo nesnadno řešitelných - a bylo toho prostě moc.

Kromě řady pronájmů, věcných břemen, pachtů a jiných víceméně technických záležitostí rozhodla rada o přidělení grantů a dotací spolkům a dalším neziskovým organizacím. Až na dvě drobné výjimky respektovala návrh komisí předkládajících návrhy - komise kulturní a komise sportovní.

Rada dále rozhodla většinou hlasů o vyhlášení stavební uzávěry pro území označované jako Horní Žalov, a to do schválení regulačního plánu pro tuto oblast. Zpracování regulačního plánu je již zahájeno, a tak by uzávěra neměla rozhodně přesáhnout konec tohoto roku.

Více než hodinu se radní probírali podněty ze stavební komise a většinově, jak je již tradicí, se v řadě případů přiklonili k přísnější regulaci rekonstrukcí rodinných domů a dalších objektů. Je však třeba připomenout, že hlas rady je vůči stavebníkům pouze doporučující a je stanoviskem města pro jednání stavebního úřadu, který nezávisle na mínění samosprávy vynáší konečné slovo.

A ještě jeden bod, který vzbudil snad až nepřiměřené emoce. Pan kardinál na své nedávné návštěvě Levého Hradce a Roztok nabídl městu, či přesněji Levému Hradci, dar: monumentální pomník sv. Vojtěcha, který měl být původně instalován ve svatovítské katedrále. Ale kam s ním? Na hřbitov či do blízkosti kostela sv. Klimenta se třímetrová socha nepochybně nevejde. Většina členů rady se nakonec přiklonila k tomu, že dar prozatím odmítat nebudeme, ale nejdříve prověříme stanovisko památkářů, architektů a dalších osob zainteresovaných v této oblasti, zda a kam bychom pomník mohli umístit. Co vy na to?

Krátká rada před zastupitelstvem

Už se stává tradicí, že před jednáním zastupitelstva se sejdou členové rady, aby v rychlém sledu odklepli pár věcí, na nichž se na předchozím jednání neshodli anebo nesnesou odkladu. Tentokrát jsme si ujasnili financování kanalizačních přípojek v již dokončených ulicích v Žalově (Wolkerova a Pod Řivnáčem) a deklarovali vůli zaplatit spoluúčast k dotaci, o kterou žádají dobrovolní hasiči ze středočeského fondu.

Dva velmi důležité body mělo na programu první letošní zasedání roztockého zastupitelstva, které se sešlo v teplém večeru 27. ledna: jednalo se o záměr výstavby při Nádražní ulici a o zadání nového územního plánu.

Začněme s územním plánem. Je málo otázek, v nichž panuje v zastupitelstvu tak dobrá shoda, jako jsou základní mantinely dalšího vývoje města. A proto i schválení zadání nového územního plánu nemělo být konfliktní věcí - a vlastně ani nebylo, přestože se diskutovalo více než hodinu. Sebelépe připravený dokument mnohastránkového rozsahu není dokonalý, do každého takového dokumentu se vloudí pár nepřesností, a to se logicky stalo i v tomto případě. A tak jsme diskutovali spíše o tom, co je ještě "technická" či "písařská" chyba a co je nepřesnost, kterou bude třeba nějak ošetřit v dalších krocích zpracování územního plánu. Zastupitelstvo nakonec přijalo usnesení dvě, prvním zadání nového územního plánu schvaluje a druhým připomíná, že na pár věcí bychom neměli zapomenout, až budeme spolupracovat s vybraným architektem na dalších stupních dokumentace.

Mnohem konfliktnějším případem je výstavba v sousedství Nádražní ulice, kde to v současnosti připomíná Kralupy po 22. březnu 1945. Na stole byla smlouva s investorem, kterou by město dalo v podstatě souhlasné stanovisko potřebné pro investora k tomu, aby získal územní rozhodnutí ke stavbě. Konečné slovo ve vydání územního rozhodnutí bude mít místní stavební úřad, ale ten by se musel vypořádat s nesouhlasným stanoviskem příslušného odboru obce s rozšířenou působností. To byl první sporný bod - zda totiž vůbec záměr, byť s naším souhlasem, územní rozhodnutí získá. 

Zdaleka to nebyl sporný bod jediný. Od počátku diskuse bylo jasné, že hledání kompromisu bude krajně obtížné. Část zastupitelů otevřeně považuje stavbu za zcela nepřijatelnou v investorem navrženém rozsahu. Další část si to myslí také, jen hledá cestu, jak investora přitlačit ke zmenšení stavby dalším rozšířením Nádražní ulice. A dalším vadí to, že bychom si měli odkoupit za 9 milionů korun dům s mateřskou školou a prostorem pro divadélko. Vypadalo to tak, že shoda není ani mezi těmi, kteří s investorem vyjednávali. A korunu tomu nasadil sám investor. Vím, že to do zpravodajství nepatří, ale neodpustím si to. Nikdy jsem ještě neviděl, aby se investor na obhajobu své snad miliardové investice připravil tak bídně a svůj záměr prezentoval tak slabě a zmatečně.

Výsledkem dlouhé diskuse byl logicky odklad, pokus o sepsání všech připomínek a nové kolo jednání s investorem. A slib veřejné prezentace záměru, k níž dojde počátkem března a o níž bude veřejnost samozřejmě informována.

Z dalšího programu jen dvě drobné připomínky. Místostarosta Tomáš Novotný dohodl s ředitelem nemocnice RHG panem Matouškem, aby nám vysvětlil, proč z Roztok zmizí diabetologická poradna. Ředitel vysvětlil, i když potěšit nemohl. Diabetologové prostě nejsou a úspěchem bylo udržení poradny aspoň v přijatelné vzdálenosti od našeho města ve Velkých Přílepech. Nejsou diabetologové, nejsou pediatři, nejsou sestry. Zakopaný pes je vysoko nad námi, v našich českých až příliš tvrdých předpisech pro výkon lékařské práce i v tom, že za hranicemi dostanou doktoři mnohem víc peněz.

A úplně na závěr zasedání, po 22. hodině, jsme vytáhli půl milionu korun z rozpočtové rezervy na nápravu havarijního stavu na Žalovském potoce. Utržená část pod silničkou, kterou nestačila firma opravit na konci minulého roku, se po prvním náporu mrazů a tání zvětšila několikanásobně a hrozí utržení vozovky. Vyhlídka na delší a silnou oblevu snad umožní urychlenou sanaci.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.