Rekonstrukce průtahu městem je na dobré cestě

Po mnoha letech stále se zhoršujícího stavu silnice 11/242, 11/2421 a III/2422, tj. hlavní silniční tepny, která prochází napříč Roztoky, se podařilo před dvěma lety dosáhnout dohody mezi vedením města, KÚ Středočeského kraje, Krajskou správou silnic a projekční organizací Pudis, na základě které byly zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace z roku

2009. Původní projekt bylo nutno v mnoha částech opravit či dopracovat, a to s ohledem na nově realizovanou výstavbu podél silnice a současně i nově připravovaný územní plán. Přes počáteční požadavek na spoluúčast města na nákladech za novou projektovou dokumentaci se nakonec podařilo dohodnout, že náklady uhradí Krajská správa silnic. Za město byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Záhorská za OSRM, Ing. Richter, radní, za územní plánování a Ing. Hadraba za stavební komisi a regulační plány. Po dobu jednoho roku se uskutečnilo za účasti této skupiny na Pudisu množství koordinačních jednání, na nichž byly laděny požadavky města, koordinace rekonstrukce s výstavbou v ulici Nádražní, realizace centrálního dešťového odvaděče z horních Roztok až do Vltavy.

Projektová dokumentace byla k prosinci 2017 dokončena a schválena, čímž byl zahájen proces pro zajišťování dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době jsou očekávána Pudisem stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců veřejných sítí. Většina pozemků pod silnicí je ve vlastnictví kraje nebo města. Přesto město Roztoky musí v rámci této dokumentace zajistit urychleně stanoviska vlastníků soukromých pozemků dotčených rekonstrukcí k jejich trvalým či dočasným záborům. Snahou města i projektanta bylo se maximálně vyhnout těmto soukromým pozemkům, většinou se jedná o několik jednotek až desítek m2. Věříme, že vlastníci dotčených pozemků svým souhlasem podpoří tuto iniciativu města a jedinečnou příležitost průtah městem zrekonstruovat. V projektové dokumentaci je myšleno i na to, že by se dalo těmto pozemkům vyhnout, ale to vždy na úkor komplexnosti a kvality průtahu. V blízké budoucnosti budou tito vlastníci osloveni se žádostí o jejich souhlas. Současně na tuto situaci bylo myšleno i v nově připravovaném územním plánu, kde je celý koridor průtahu veden jako veřejně prospěšná stavba, na kterou se vztahuje institut vyvlastnění. Věřím, že pro dobro věci jej nebude třeba využít.

Důležitým faktem pro nás všechny je skutečnost, že Krajská správa silnic má rekonstrukci průtahu městem Roztoky v plánu investic na příští rok. Za tím účelem je dohodnuto, že veškeré kroky a iniciativa zúčastněných povedou k tomu, aby bylo v říjnu 2018 vydáno územní rozhodnutí a následně, nejpozději v listopadu 2018, podána žádost o stavební povolení a připravena dokumentace pro výběr zhotovitele.

Děkuji těm, kteří již na dohodu o poskytnutí či vyrovnání a převodu pozemků na město přistoupili. Odměnou nám všem bude nová a krásná vozovka bez záplat, výmolů a propadlých kanálů.    •

Ing.
Zdenek Richter

radní

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.