Roztoky před sto lety za světové války

Před sto lety prožívali naši předkové Vánoce ve zcela odlišné atmosféře.

V roce 1915 se celá Evropa zmítala ve světové válce. V českých zemích již opadlo optimistické očekávání jejího brzkého konce, které převládalo na podzim roku 1914. Rozplynuly se i falešné naděje části obyvatel na příchod „osvobozenecké" ruské armády, která na konci roku 1914 došla až do východního Pruska, Haliče, ke Krakovu a slovenským (uherským) hranicím s cílem zaútočit na Budapešť. Tehdy také byli obyvatelé Roztok a dalších obcí konfrontováni s novým jevem, a to přílivem uprchlíků z původně rakouské Haliče, včetně početné židovské komunity. Ti pak měli svou roztockou modlitebnu v Kroupce čp. 72.

Ještě o Vánocích 1914 došlo na západní frontě ke spontánnímu příměří vojáků nepřátelských armád Britů (resp. Skotů) a Němců (resp. Sasů) a jejich společné oslavě Vánoc; na jaře roku následujícího ale už válečný konflikt nabral formu krutého nelítostného masakru - jak se říkalo „mlýnku na maso“.

V dubnu 1915 použili Němci na západní frontě dosud neznámou a strašnou smrtící zbraň - bojový plyn yperit. V květnu 1915 ruská armáda pod tlakem německé protiofenzivy nejen ztratila Halič a východní Prusko, ale musela ustoupit hluboko do území Ukrajiny. V druhé polovině roku zintenzivnily boje na Balkáně, Srbsko bylo poraženo, Bělehrad byl dobyt.

Ústřední mocnosti získaly na bojištích iniciativu, ale ekonomické důsledky války začaly těžce postihovat civilní obyvatelstvo. Hlavním problémem bylo to, že prakticky všichni bojeschopní muži byli postupně odvedeni na frontu. Odvody se konaly v půlročních intervalech, aby byly doplněny velké lidské ztráty. To mělo značné důsledky nejen pro průmyslovou výrobu a řemesla, ale zejména pro práci v zemědělství. Těžkou mužskou práci museli zastat starci, ženy a děti. Protože se tehdejší armáda neobešla bez koní, jejichž početní ztráty byly na bojišti obrovské, byli také sedlákům zabavováni koně. Bylo proto nutno na polích zapřahat dojné krávy, což mělo za následek velký pokles dojivosti a následně vysoké ceny mléka a mléčných výrobků, zejména másla. Navíc dohodové mocnosti spustily hospodářskou blokádu Německa a Rakouska, což ještě prohlubovalo všeobecnou krizi na trhu. To se promítlo i do nedostatku kovů, takže kromě sběru kovového odpadu byly již od roku 1916 pro válečnou výrobu rekvírovány zvony, svícny, kotle a cínové varhanní píšťaly.

Ceny potravin a dalších základních životních potřeb vystoupaly do astronomických výšek. Nastala skutečná bída. Již od ledna 1915 byl v Předlitavsku chléb na lístkový příděl (tzv. „chlebenky“), přídělový systém se posléze rozšířil na všechny základní potraviny a petrolej (na svícení). Před obchody s potravinami stály dlouhé fronty žen a dětí, často celou noc, aby se dočkaly alespoň toho základního. Byly sice stanoveny nejvyšší povolené ceny, ty ale nebyly dodržovány. Zásadní byl i nedostatek masa, byly proto stanoveny tři bezmasé dny v týdnu. Pro nedostatek ječmene byla omezena výroba piva, mnohé pivovary musely zavřít. Velice také podražila obuv a látky na ošacení. Problémy v zásobování vedly k černému obchodu s lichvářskými cenami. Strádání obyvatel zneužívali šmelináři, tzv. „keťasové“ (z německého Kettenhandler) k nastavování nemravných cen. Jeden kilogram mouky stál na černém trhu 12-30 korun, 1 kg brambor 4-6 korun, 1 vejce 1,40-2 koruny, přičemž např. nekvalifikovaní dělníci pracovali i za 30 haléřů na hodinu. Do mouky si proto lidé přidávali drtiny, tabák se vyráběl z bukového listí, z lebedy špenát. Lidé si také sami vařili mýdlo i náhražku piva, a to z nejrůznějších ingrediencí. Podvyživené děti zachvacovaly epidemie neštovic, spalniček a dávivého kašle. Nejtěžší ze všeho však byly zprávy o padlých, zajatých a nezvěstných... a ovšem také návrat zmrzačených invalidů. a konec války byl v nedohlednu.

Ilustrace z dobového tisku: Německé a rakouské vojsko za zimy v Karpatech

Pomník padlých v Roztokách z roku 1925

Součástí války byla i zesílená propaganda vedená v tisku, přesto protirakouské nálady ve veřejnosti sílily, mj. i v důsledku zpráv o značných lidských ztrátách na bojišti (v každé české a moravské obci nás dodnes překvapuje dlouhý seznam jmen padlých na pomnících). Přitvrdila i policie se sítí svých tajných agentů. Za podvratnou činnost proti trůnu byli zatčeni Josef Scheiner (představitel Sokola), Karel Kramář, Alois Rašín a několik dalších představitelů české inteligence. Edvardu Benešovi se podařilo uprchnout přes zelenou hranici do exilu. V tichosti a bez oslav byl v červenci 1915 na Staroměstském náměstí v Praze odhalen pomník Mistra Jana Husa, který byl již několik let ke kulatému jubileu připravován. O to významnější byla slavnost k tomuto výročí v Ženevě, kde promluvil i T. G. Masaryk.

V roce 1915 byl starostou Roztok Otakar Čáslavský (1860-1922) z gruntu čp. 4. Do funkce byl zvolen ve volbách v letech 1909 a 1912, ve válečném období se volby nekonaly. Z radnice odešel až po volbách v roce 1919, prvních po vzniku republiky. Prvním radním byl Josef Dolejš, druhým František Petrák, dalšími radními Ludvík Fischer, Rudolf Tuček a Josef Slapnička.

20. listopadu 1915 zemřel roztocký farář a člen obecního zastupitelstva Ludvík Čaboun, který v Roztokách působil od roku 1893. Bylo mu teprve 53 let, ale byl již tři roky nemocen, takže ho ve službě zastupovalo několik duchovních z okolí. Ještě půl roku před svým skonem odsloužil rekviem na svého synovce JUC. Františka Panochu, který padl dne 21. února 1915 v bojích v Karpatech.

V roce 1915 se narodilo v Roztokách 31 dětí, 29 osob zemřelo, konalo se 11 svateb. Malý počet svateb, který v následujícím roce ještě klesl, byl důsledkem toho, že prakticky všichni mladí muži sloužili na frontě.

Strašná bída válečných let 1915-18, která se vymyká dnešním představám, posléze vyvrcholila pandemií tzv. španělské chřipky, která zkosila miliony lidí po celém světě.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Výročí roku 2017 | Stanislav Boloňský
Roztoky proti totalitě | Stanislav Boloňský
Kněžna a světice Ludmila | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.