Šest hodin nestačilo

Ve středu 16. března ve 22.20 se všech sedm přítomných radních shodlo na tom, že po úmorném jednání už nemá smysl pokračovat. Zbylých asi deset položek programu bylo rozděleno na těch pár jednoduchých, které nesnesou odkladu (sociální příspěvky apod.), ty byly ihned projednány, a zbylých pár si nechala rada na další jednání, k němuž se sejde hodinu před zasedáním zastupitelstva.

Je třeba dodat, že těch šest hodin nebylo "debatou o ničem". Rada měla před sebou vedle početné běžné agendy pronájmů, pachtů, podnětů ze stavební komise atd. několik závažných případů, které se nedají řešit během několika minut.

Začnu zprávou, která by si zasloužila titulek. Město prohrálo soudní spor s firmou Ekospol, a. s., a protože jde o spor vedený podle správního řádu soudního, nelze se proti němu odvolat (respektive lze, kasační stížností, ta však nemá odkladný účinek). Soud určil městu, aby do 6 měsíců od doručení rozhodnutí vydalo regulační plán (RP) pro území Dubečnice. Nesplní-li tento požadavek, padá stavební uzávěra se všemi důsledky, které to nese. Stejně rychle by mělo město samozřejmě postupovat i v dalších nedokončených RP, které pokrývají území dotčená stavební uzávěrou (část území RP Horní Žalov, Solníky), protože i tam by stavební uzávěra padla.

Zpracovatel regulačních plánů pro výše uvedené tři lokality, pan Ing. arch. Boček, představil radě harmonogram zpracování těchto tří RP a vyslovil apel, který rada posílá dál. Není čas na dílčí a osobní zájmy, na protahování procesu, protože času není nazbyt. Nehraje se o to, jakou barvu bude mít fasáda, ale o to, zda spadne barák.

Nelehké rozhodování bylo i v případu domku TJ Sokol, který měl být původně využit pro dětskou skupinu a posléze pro archiv města. Ani rekonstrukce na archiv nebude levná, protože poptaní experti se shodli v tom, že tak jako tak bude azbest nutné odstranit. O dalším osudu tohoto neblahého projektu se bude znovu jednat se všemi zainteresovanými stranami, tedy i se stavební firmou, která měla původní zakázku rekonstrukce na dům pro dětskou skupinu realizovat.

A aby nebylo špatných azbestových zpráv dost, měření ve vedlejší budově městského úřadu prokázalo takřka dvojnásobnou koncentraci částic v porovnání s normou. Podle odborníků je to důsledek výměny oken před čtyřmi roky, kdy se do stěn "hráblo". Není jiné řešení než urychleně připravit dostavbu úřadu směrem do dvora a realizovat ji v roce 2017, a tím další z provizorních objektů sprovodit ze světa.

A ještě jedno precedentní rozhodnutí měla na stole rada a učinila ho. V roce 2018 vyprší smlouva zahrádkářským organizacím. Jedna z nich, která nebyla schopna doložit oprávnění k užívání pozemku, požádala o uzavření nové pachtovní smlouvy. Rada ji odsouhlasila a dala tím signál, že zahrádkářské kolonie nemá v úmyslu do budoucna rušit. Propachtovány budou však již za cenu stanovenou směrnicí města (7 Kč / čtvereční metr a rok) a s podmínkou řádného hospodaření na pozemku, což při pohledu na některé zahrádkářské kolonie nebude tak jednoduché splnit.

Dohoda se zhotoviteli RP Dubečnice potvrzena

Předmětem krátkého jednání rady města, která byla svolána na středu 30. března od

17 hodin, tedy před zasedáním zastupitelstva, bylo několik drobností, které zůstaly z předchozího jednání (zprávy z komisí, záštity nad akcemi apod.), a zejména zcela čerstvá věc - výsledek mnohahodinového dopoledního vyjednávání vedení města se zhotoviteli studie Dubečnice, společností DGGG, o podmínkách smlouvy o pořízení regulačního plánu pro tuto oblast. Licitovalo se samozřejmě hlavně o ceně a výsledkem byl kompromis, který dává městu záruku, že zpracovatel odvede kvalitní práci za přijatelnou cenu - a pokud se to povede i v onom velmi krátkém čase stanoveném soudem, bude mu náležet i bonus. Rada výsledek vyjednávání potvrdila a autoři studie Dubečnice mohou začít pracovat.

Změna je život aneb zpravodaj se loučí

Na třetí letošní zasedání zastupitelstva se 30. března dostavilo všech jeho 21 členů. Program vypadal neškodně, přesto se zasedání natáhlo téměř do 23 hodin.

Těch věcných bodů nebylo mnoho: několik rozpočtových opatření, zpráva kontrolního výboru a jeho pracovní skupiny k správě majetku města, kontrola plánovací smlouvy s investorem oblasti Panenská II, záměry prodeje několika pozemků a několik informací, zejména k regulačním plánům. Některé body byly navíc po diskusi posunuty k dalšímu projednání, zpravidla s požadavkem na nové podklady.

Ten nejviditelnější bod byl umístěn až téměř na konec programu - změny ve ve

dení města. Dovolím si citovat z podkladového materiálu, podepsaného starostou.

"Dne 23. 3. 2016 TOP 09 a Sakura vypověděly koaliční smlouvu z důvodu jejího opakovaného porušování ze strany ODS. Proto nyní navrhuji následující změny ve vedení města.

Vzhledem k tomu, že ODS již není v koalici, navrhuji odvolání místostarosty za ODS Jaroslava Huka. Na pozici neuvolněné místostarostky navrhuji Marii Šlancarovou s tím, že její odměna by byla ve stejné výši, jakou měl doposud kolega Huk... Protože Marie Šlancarová byla doposud členkou rady, je zapotřebí do RM dovolit jednoho člena. Do této pozice navrhuji Janu Chržovou. Tyto personální změny navrhuji z praktických důvodů s účinností od 1. 4. 2016."

Všechny návrhy pak byly (minimálně) hlasy zastupitelů TOP 09 a Sakury schváleny. Zastupitelstvo nakonec jednohlasně ještě odvolalo na návrh TOP 09 jednoho člena finančního výboru, který se jednání FV takřka neúčastnil, a na jeho místo byl zvolen zastupitel Jaroslav Kubečka.

Pro čtenáře Odrazu z těchto změn vyplývá také jedna skutečnost. U zpráv z jednání rady a zastupitelstva se objeví nová fotka. Není ještě jasné, čí bude, ale určitě bude pohlednější a reprezentativnější, než je ta současná. 

Jaroslav Huk
místostarosta do 31. 3. 2016

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.