Srpnové zastupitelstvo

se sešlo k svému jednání 29. srpna 2012. Před schůzí ZM ještě jednala na mimořádném jednání Rada, aby na základě výsledku výběrového řízení schválila do funkce nového vedoucího odboru SRMŽP pana RNDr. Jána Poláka. Navržený program jednání sliboval méně hektický průběh, což se také naplnilo. Nechyběl ani humor, kdy jedna z opozičních zastupitelek navrhla hlasovat o usnesení, že toho dne je čtvrtek (jednání probíhalo ve středu).

Prvním bodem byl neprojednaný materiál z minulé schůze - podnět paní O. Vavřínové ve věci možného porušení zákona o úřednících v případě dnes již bývalého vedoucího odboru Správy a rozvoje města a životního prostředí P. Abramoviče. V této věci šlo o to, že s tímto úředníkem uzavřela bývalá tajemnice MÚ pracovní poměr, přestože nesplňoval některé požadavky zákona č. 312/2002 Sb., neboť tento úředník byl členem vedení několika soukromých společností. Na tuto skutečnost upozornila tajemnice RM až o tři měsíce později. Rada na to reagovala tím, že vyzvala jmenovaného k rezignaci v těchto společnostech, což se ale poněkud protáhlo a zavdalo to příčinu k protestu paní zastupitelky, který vedl až k rezignaci jmenovaného na funkci a jeho odchod z MÚ.

Nyní byl vznesen požadavek, aby kontrolní výbor prověřil veškeré veřejné zakázky města, na jejichž přípravě či hodnocení se tento vedoucí odboru podílel, z hlediska možného konfliktu zájmů. Vzhledem k tomu, že možný konflikt zájmů se v praktické rovině jevil jako velmi nepravděpodobný a současně by tento úkol zřejmě kapacitně KV zcela zahltil, usnesení nebylo přijato (10 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování).

ZM pak schválilo Účetní uzávěrku Technických služeb za rok 2011. Výrok auditora „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové org. TS města Roztoky“ je velmi pozitivní. Hlavním bodem jednání byla zpráva o čerpání rozpočtu k 31. 7. a rozpočtové změny. Ty nejprve projednal finanční výbor a vesměs je doporučil přijmout. Přesto tento bod přinesl zdlouhavé vysvětlování a projednávání - ale to je v případě financí v pořádku.

Trochu dusno nastalo při projednávání smlouvy s firmou Arch. Design s.r.o., která podala nejlepší nabídku ve veřejné soutěži na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby - dostavby základní školy v Roztokách. Opozice navrhovala tento bod odložit, ale čas je opravdu náš nepřítel, takže nakonec minimálními 11 hlasy byla smlouva s drobnými úpravami schválena.

Patrně nejdůležitějším bodem jednání byl návrh Rady města na zpracování Regulačního plánu pro oblast Nádražní ulice. Na místě bývalé továrny má vzniknout bytový komplex, který výrazně zasáhne do podoby celého profilu Nádražní ulice. Po poměrně ostré debatě byl návrh 11 hlasy přijat (11 pro, 5 proti, 1 se zdržel). Lze doufat, že regulační plán stanoví jasné limity výstavby v této lokalitě a předejde dalším vášním v budoucnu.

ZM pak schválilo navýšení rozpočtu pro MŠ Spěšného na vybudování vlastní prádelny prádla (dosud zajišťováno externě).

Byla pak schválena věcná břemena pro vedení plynárenských sítí RWE a přijat (formou daru) do vlastnictví města chodník na Přílepské ulici, přiléhající k Vědeckotechnickému parku v Žalově.

ZM též projednala zápisy a závěry kontrolního a finančního výboru. Šlo zejména o zlepšení evidence plateb za odpady. Některé problémy jsou však v rámci našeho systému tzv. „kapitační platby“ neřešitelné. Jde např. o možné zpoplatnění osob, které zde nemají trvalé bydliště, ale odpad produkují a odkládají. Přechod na jiný systém by zase vyvolal problémy jiného druhu a kombinovat systémy pak zákon neumožňuje.

Závěrem pak ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie, informaci místostarosty St. Boloňského o situaci s koncesním řízením na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v našem městě a informaci o procedurách čerpání dotace na nový Sběrný dvůr.

Další jednání ZM se uskuteční 19. září 2012.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.