Srpnové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli ke svému jednání 28. 8. 2013. Počasí sice již signalizovalo blížící se podzim, účast však ještě poznamenalo období dovolených, takže 6 zastupitelů se z jednání omluvilo. Na úvod schůze složil slib nový zastupitel města pan Michal Černý, který nahradil pana Jaroslava Drdu (Netřesk).

Skvělé! Dotace na dostavbu školy je skutečností.

ZM pak splnilo příjemnou povinnost a přijalo dotaci ze státního rozpočtu na dostavbu školy v celkové výši 49,5 mil. Kč, což představuje zhruba polovinu předpokládaných výdajů na vlastní stavbu. 30 mil. Kč obdržíme ještě letos, zbytek příští rok. Určitým rizikem pro vyplacení druhé části dotace by mohlo být rozpočtové provizorium (státního rozpočtu), k němuž může dojít po předčasných volbách. Ale v každém případě je to velký úspěch vyjednávacích schopností pana starosty Jakoba, což ocenila i jinak velmi nesmiřitelná opozice našeho zastupitelstva.

I další část jednání byla věnována dostavbě školy. ZM schválilo smluvní zajištění autorského dozoru firmy Helika, a. s. (autoři projektu pro stavební řízení), vyjádřilo však výhrady k podobné smlouvě s firmou Arch Design, s. r. o., která je autorem projektu pro provedení stavby. Smlouva bude proto upravena a předložena znovu na zářijovou schůzi.

Z žalovské školy nové lázně?

Jako dodatečný bod byla na jednání zařazena informace a návrh řešení havarijní situace kotelny ZŠ Žalov. Patrně v důsledku deštivého června (s povodněmi) si spodní voda našla podložím novou cestu, a to přímo do kotelny žalovské školy, která je v suterénu, několik metrů pod úrovní terénu. Začátkem července na několika místech vyrazil v kotelně silný pramen, který prostor zatopil do výše 60 cm. Celé prázdniny byla voda čerpána dvěma čerpadly a byla hledána příčina i řešení této nečekané situace. Bohužel, vydatnost pramenů sice trochu zeslábla, ale trvá. Současně bylo třeba vyřešit otázku, zda staré plynové kotle (17 let) opravovat s nemalými náklady a nejistým výsledkem, nebo přistoupit k instalaci nových kotlů, a to i v nových prostorách, které nebudou ohroženy spodní vodou a nadměrnou vlhkostí. Vedení radnice i následně ZM se přiklonilo k výstavbě nové kotelny s novou technologií. Bude to znamenat určité omezení pro provoz školy začátkem školního roku i riziko, že v případě chladného počasí v září budou žáci sedět ve svetrech, v konečném výsledku však nové kotle mohou znamenat i citelnou úsporu ve spotřebě plynu.

Znovu na téma nové MŠ na Lidické

Poměrně vzrušená debata se pak rozvinula o dohodě města s firmou PRO-Sin, s. r. o., která nám na 14 let pronajala prostory pro novou třídu mateřské školy na Lidické ulici (dříve Lexik). Někteří zastupitelé namítali, že město z vlastních prostředků zhodnotilo majetek majitele budovy. Skutečnost je však taková, že na některé úpravy budovy, které by bylo možné považovat za její zhodnocení, nám majitel přispěl částkou 150 tis. Kč. Ostatní stavební úpravy byly z hlediska zhodnocení neutrální, neboť původní vnitřní příčky byly vybourány a nahrazeny novými, aby to vyhovělo potřebám provozu naší MŠ.

Rozpočtová opatření

Další blok agendy se týkal rozpočtu města. ZM vzalo bez připomínek na vědomí čerpání rozpočtu za červen a červenec a přistoupilo k projednávání a schválení balíku rozpočtových změn.

Zastupitelé schválili navýšení výdajů na vybavení nové třídy MŠ na Lidické, neboť původní předpoklad byl silně podceněn. Dále byly schváleny přesuny v rozpočtu v návaznosti na dostavbu ZŠ, což kromě navýšení příjmů o státní dotaci znamenalo i navýšit ve stejných proporcích výdaje. Rozpočtová změna ve výši 51,5 mil. Kč je určitou kuriozitou a je patrně nejvyšší v historii našeho zastupitelstva a města.

Zastupitelé též schválili navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce silnic a chodníků, což je důležitý krok k realizaci a zlepšení jejich sjízdnosti a schůdnosti. ZM schválilo i peníze na odkup pozemků pod komunikacemi v ulicích Wolkerově ulici a Na Valech jako nutný předpoklad výstavby kanalizace, rekonstrukce vodovodu a komunikace těchto ulic.

Naopak byly sníženy rozpočtové výdaje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, neboť investice v této oblasti byly z různých objektivních důvodů odloženy na příští rok. Dále byly ještě schváleny víceméně technické změny v jednotlivých paragrafech, jak to vyžaduje legislativa.

Značný prostor si vyžádalo i projednání dvou zápisů z jednání finančního a kontrolního výboru.

Trochu neslavný konec schůze

Jakmile se přiblížila 21. hodina, začal sbor přítomných zastupitelů řídnout, až v závěru už jednali v minimálním počtu jedenácti. Stačili ještě projednat a schválit společný postup města a společnosti VUAB Pharma při rekonstrukci kalového hospodářství městské (i průmyslové) čistírny odpadních vod, vzít na vědomí zprávu městské policie a zápisy z jednání Rady města a poté již musel pan starosta v souladu s ustanovením zákona o obcích jednání ukončit, neboť ve 21:40 hodin klesl počet přítomných na deset, tedy méně než polovinu všech členů zastupitelstva. Několik bodů programu tak zůstalo neprojednáno. Příští jednání se uskuteční ve středu 25. 9. 2013.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.