Srpnové zastupitelstvo

Ke své srpnové schůzi se v hojném počtu 19 přítomných sešli zastupitelé 27. srpna 2014. Prvními body jednání byla agenda, kterou ZM nestihlo projednat na své schůzi v červnu.

První krok k obnově vil v Tichém údolí

Prvním bodem byla otázka, jak dál naložit s historickými vilami v Tichém údolí, které jsou ve vlastnictví města a nejsou v dobré „kondici“. Obklopují je rozlehlé pozemky, z nichž část je již ve formě lesoparku. Obě vily z konce 19. století, potřebují nutně celkovou rekonstrukci, která nebude levná. Rada proto zastupitelstvu navrhla, aby byla jedna z vil prodána a výtěžek využit k opravě druhé, která bude sloužit veřejnému využití. Po poměrně živé diskusi velkou většinou hlasů (17 pro) ZM tento návrh přijalo.

Nepřijaté děti do MŠ dostanou finanční kompenzaci

Další bod nebyl o nic jednodušší. Šlo o návrh na finanční kompenzace za nepřijetí dětí do veřejné mateřské školy. I když se město průběžně snaží rozšiřovat kapacity MŠ a snižovat tak počet nepřijatých dětí, stále jich není málo. Pro školní rok 2014/2015 bylo nutné z kapacitních důvodů odmítnout 75 dětí starších tří let. K tomu je třeba ještě připočíst ty děti, resp. jejich rodiče, kteří ani přihlášku nepodali. Nad návrhem se rozproudila velmi dlouhá diskuse, která ukázala na značně rozdílné pohledy zastupitelů na tento návrh. Nakonec velkou většinou hlasů (14 pro, 3 proti, 1 se zdržel) byl návrh přijat. Půjde o finanční kompenzaci ve výši 1 500 Kč měsíčně za neumístěné dítě. Přiznání příspěvku bude na základě žádosti rodičů. Podmínkou je trvalé bydliště dítěte a jednoho ze zákonných zástupců v Roztokách. Podrobnější podmínky naleznete na webových stránkách města. Naopak většinovou podporu nezískal návrh paní zastupitelky Roškotové, aby movitý majetek města byl pro akce podporované městem poskytován jednotlivým subjektům zdarma; jde např. o prodejní stánky. Rozhodnutí bude nadále po individuálním posouzení každé žádosti.

Rozhodnuto o financování kalového hospodářství ČOV

Hned první bod po přestávce byl velmi „třeskutý“. Zastupitelstvu byl předložen návrh místostarosty St. Boloňského na způsob financování rekonstrukce kalového hospodářství společného pro obě čistírny (městskou i VUAB) odpadních vod. Na základě výběrových řízení byla vysoutěžena cena 9,35 mil. Kč bez DPH, což je o 2 mil. méně, než byla cena projektovaná. Podle dohody s VUAB bude město svůj podíl na investici splácet formou nájemného po dobu 10 let. Šlo o to, rozhodnout, zda skutečně budeme splácet 10 let v ročních splátkách, nebo využijeme možnosti tzv. předplaceného nájemného a zaplatíme rovnou celý podíl, čímž bychom ušetřili cca 1,5 mil. na úrocích. Věc je ale mnohem složitější, než takto stručně napsaná informace, a proto není divu, že si debata vyžádala celou hodinu. Po ní došlo k hlasování, které nejtěsnější většinou podpořilo předplacené nájemné. Současně bude zpracována nájemní smlouva, která ošetří oprávněné zájmy města po dobu nájemního vztahu. Potom přišly na řadu finance. ZM vzalo na vědomí stav čerpání rozpočtu za červenec a projednalo čerpání některých klíčových položek. Následně pak schválilo 9 rozpočtových změn v příjmové i výdajové stránce rozpočtu.

Na dlužníky si posvítíme

Stabilními body jednání ZM jsou i zprávy z jednání Finančního a kontrolního výboru. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Výstupem debaty bude návrh doplňku obecně závazné vyhlášky o odpadech, který zpřesní administrativu evidence poplatníků a zejména dlužníků.

Jedním z výše zmíněných rozpočtových opatření byla i celková oprava domu v Jungmannově ulici č. p. 286. ZM projevilo dodatečnou vůli rozšířit rekonstrukční práce i o zateplení a plynofikaci domu. To už ale bude financováno z příštího rozpočtu.

O Dubečnici ještě budeme diskutovat

Závěrem ještě ZM schválilo zprávu o činnosti městské policie a vyslechlo informaci o přípravě Regulačního plánu pro oblast Dubečnice a seznámilo se s návrhem zadání územní (urbanistické) studie pro tuto oblast. Návrh vyvolal řadu kritických připomínek a bude nutné se jeho obsahem znovu zabývat.

Tím skončilo předposlední jednání zastupitelstva v tomto volebním období.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.