Stav pořizování nového územního plánu

Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit. Tento fakt je v textu vyznačen červenou barvou.

1)    Časové návaznosti

V dubnovém Odrazu roku 2015 jsem si dovolil Vás seznámit se všemi náležitostmi, které souvisejí s tvorbou nového územního plánu (dále Úp). Dovoluji si připomenout barevně rozdělenou stránku, kde každá barva vysvětlovala princip a obsah činnosti každé z uvedených 4 etap, které je nutno uskutečnit, aby bylo možno zahájit etapu následující. Postupně jsem uváděl A - návrh zadání, B - zadání ÚP, C - zpracování ÚP, D - projednání ÚP a jeho schválení. Pro připomenutí si stačí otevřít následující stranu http://www.roztoky.cz/userfiles/file/odraz/odraz-04-15.pdf a máte zmíněnou informaci opět před očima.

Již uběhl téměř rok od této informace. Minulé období bylo ve znamení projednávání návrhu zadání územního plánu a vypořádání obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a připomínek veřejnosti. Upravený návrh zadání byl předložen zastupitelstvu města ke schválení a v tuto chvíli jsme tedy na konci etapy B a zahájení etapy C.

2)    Dosavadní průběh

Od občanů a institucí jsme obdrželi celkem 27 podnětů a žádostí o změnu územního plánu, které byly řádně projednány na úrovni pořizovatele MěÚ Černošice a určeného zastupitele. Výsledkem byl návrh jejich vypořádání, který byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho červnovém zasedání roku 2015. Zastupitelstvo města rozhodlo, který z předložených návrhů bude dále ve tvorbě nového ÚP projednáván, a pořizovatel na základě tohoto rozhodnutí připravil ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu, jenž zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Návrh zadání byl rovněž zveřejněn na úřední desce. Připomínky DOSS k návrhu zadání a doručená vyjádření a podněty byly pořizovatelem vyhodnoceny a koncem roku 2015 byl vytvořen pořizovatelem a určeným zastupitelem definitivní text návrhu zadání ÚP. Ten byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho lednovém zasedání. Při schvalování návrhu se ukázala i částečná neznalost tohoto komplikovaného procesu ze strany některých zastupitelů. Do připraveného textu nesmí zastupitelstvo zasahovat, pouze návrh schválit, či zamítnout, a tím vrátit k novému projednávání.

Nyní probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele nového územního plánu, jejíž součástí bude zastupitelstvem schválené zadání územního plánu.

3)    Co nás čeká

Od 27. 1. 2016 má tedy město Roztoky zastupitelstvem schválené zadání ÚP, které bude součástí podkladů pro výběr projektanta, jehož úkolem bude tvorba nového ÚP. Principem výběru je výběrové řízení, které je v současné době připravováno. Našim cílem je výběrové řízení, v němž by neměla být hlavním kritériem cena, ale zkušenost, kvalita a reference projektanta. 

Dále nás pak čeká:

■    návrh územního plánu ke společnému jednání (na základě schváleného zadání bude po výběru zpracováván projektantem);

■    společné jednání s dotčenými orgány (samo jednání bude neveřejné, návrh však bude pro veřejnost vystaven, bude vypsána lhůta pro podání připomínek a stanovisek);

■    upravení návrhu územního plánu k veřejnému projednání (na základě vyhodnocení* došlých připomínek a stanovisek projektant návrh upraví);

■    veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu (projektant osobně představí upravený návrh územního plánu veřejnosti, bude vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek);

■    vyhodnocení* připomínek, stanovisek a námitek a příp. další úprava návrhu (někdy i opakování veřejného projednání);

■    vydání územního plánu (zastupitelstvo města rozhodne o námitkách a územní plán vydá).

(* vyhodnocení provádí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem)

4)    Jak se může zapojit veřejnost

V průběhu procesu pořizování:

■    podáním připomínky k návrhu zadání územního plánu (již proběhlo),

■    podáním připomínky k návrhu územního plánu ke společnému jednání,

■    podáním připomínky nebo námitky k návrhu územního plánu k veřejnému projednání.

♦ Připomínku může podat kdokoli, námitku pouze vlastníci pozemků a sta-

veb, dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

♦ Připomínky i námitky se podávají u pořizovatele ve lhůtě k tomu určené (ta je vždy oznámena veřejnou vyhláškou).

5)    Náš cíl

Územní plán patří mezi základní nástroje rozvoje, které město má. Stanovuje především urbanistickou koncepci, koncepci ochrany hodnot a podmínky prostorového a plošného uspořádání. Základní požadavky na nový územní plán Roztok u Prahy jsou popsány ve schváleném Zadání územního plánu, které v lednu 2016 schválilo zastupitelstvo. V tomto zadání jsou popsány hlavní cíle, které má nový územní plán naplňovat - zejména zachovat stávající charakter Roztok u Prahy, zahradního města v těsné blízkosti Prahy s dominantou muzea, Levého Hradce a množstvím přírodní zeleně. Zadání dále nepředpokládá další rozvoj mimo zastavitelné území, vymezené stávajícím územním plánem. Podstatou nového územního plánu je tedy především revize stávajících podmínek v území a ochrana jeho hodnot.

6)    Nebojte se být aktivní

Kdykoli je možné obrátit se na pořizovatele - MěÚ Černošice, odbor územního plánování, Riegrova 1209, Černošice. A to jak osobně, tak telefonicky nebo e-mailem. Jakékoli dotazy a nejasnosti Vám budou odborně zodpovězeny.

Na webových stránkách města Černošice www.mestocernosice.cz v záložce Mapy a územní plán, v odkazu Potřebuji si zařídit - jsou k dispozici návody a formuláře k případným podáním, ve stejné záložce v odkazu ÚP a RP - ORP Černošice - Projednávané - Roztoky u Prahy - budou návrhy územního plánu při projednávání zveřejňovány.

Součinnost nabízí též MěÚ Roztoky u Prahy, OSRMŽP, Ing. Hana Záhorská (zahorska@roztoky.cz) a určený zastupitel pro územní plánování Ing. Zdenek Richter (richter@roztoky.cz).

7)    Závěr

Výše uvedené potvrzuje, že tvorba nového ÚP je velmi zodpovědná a náročná činnost. Vzniká i za spolupráce místních občanů, kteří budou uživatelem hodnot tohoto nového ÚP. Čím bude kvalitnější, tím bude kvalitnější budoucí život v našem městě. Přejme si tedy ten nejlepší výsledek. Jsem přesvědčen, že pořizování nového územního plánu je na správné cestě.

Ing. Zdeněk Richter
určený zastupitel pro územní plánování

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

O čem jednala rada | Marie Šlancarová
Vítání dětí v Roztokách | Dagmar Vyšehradská
Svoz biopopelnic v roce 2016 | Město Roztoky
Pozvánka | Vladimíra Drdová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.