Středočeský kraj vypsal dotace

Po loňském chudém roce, kdy krajští zastupitelé řešili spíše splácení dluhů, se letos opět otevřely všechny fondy Středočeského kraje. Přehled nabídky (neúplný, velmi zestručněný a s možnostmi, na co lze daný dotační titul využít) najdete níže. Obecně platí, že ve fondech je spoluúčast ve výši 5 % a termín pro podání žádostí je 15. 4. 2015. Podrobnosti k jednotlivým fondům a potřebné dokumenty najdete pod odkazem http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace.

Dotační titul

Oprávnění žadatelé

Příklady, na co lze využít

Fond hejtmana na zmírnění následků živelních katastrof

Právnické a fyzické osoby provozující svou činnost na území kraje.

Fond hejtmana je určen k podpoře projektů, nad nimiž má záštitu kraj.

Druhá část je na odstraňování živelních pohrom s výjimkou povodní na obecním majetku.

Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Obce, které jsou zřizovatelem SDH.

Vybavení jednotek SDH nebo zásahových jednotek, možné i pořízení či rekonstrukce zásahového vozidla.

Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence

Školská zařízení, neziskovky pracující s mládeží a dětmi, právnické osoby pracující s dětmi.

Investiční podpora na rekonstrukce a vybavení veřejně přístupných sportovních zařízení, neinvestiční podpora na podporu činnosti handicapovaných a programů zaměřených proti rizikovému chování.

Fond kultury a obnovy památek

Obce, neziskovky, vlastníci drobných památek, právnické osoby provozující činnost v kraji.

Několik oblastí podpory, jde vesměs o drobné akce. Podpora obecních knihoven, obnova drobných kulturních památek (i neprohlášených památkou), podpora historických a kulturních akcí a slavností a podpora divadel.

Humanitární fond - sociální oblast

Poskytovatelé sociálních služeb s příslušným oprávněním.

Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením (investiční nebo neinvestiční).

Humanitární fond - zdravotnická oblast

Právnické a fyzické osoby poskytující služby na území kraje.

Programy na podporu aktivního stárnutí, zdravého životního stylu, vzdělávání zdravotnických pracovníků aj.

Fond životního prostředí a zemědělství

Obce, provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, v oblasti ŽP i neziskovky, právnické a fyzické osoby.

Obnova a výstavba kanalizací, vodovodů a ČOV, výsadba zeleně, likvidace černých skládek, ochrana památných stromů, revitalizace drobných vodních toků a rybníků, podpora včelařů, ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Fond cestovního ruchu

Obce, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby poskytující služby v oblasti cestovního ruchu

Agroturistika, naučné stezky, značení turistických tras, stojany na kola, turistická informační centra.

Fond podpory malého a středního podnikání

Obce, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby.

Podpora chráněných dílen, tradičních řemesel, drobného a středního podnikání.

Fond rozvoje obcí a měst

Obce do 8000 obyvatel (Roztok se netýká).

Rekonstrukce a výstavba ZŠ, MŠ, hřišť, kulturních a tělovýchovných zařízení, radnic, hřbitovů, čekáren aj.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.