Únorové zastupitelstvo

V měsíci únoru se sešli zastupitelé ke svému jednání dne 27. února 2013.

Regulační plán pro Nádražní ulici

Prvním „ostrým“ bodem programu bylo projednání návrhu zadání Regulačního plánu pro Nádražní ulici. Regulační plán by měl přesněji vymezit proporce nového Obytného souboru, který by měl být postaven na místě staré továrny čp. 23. Obsahem návrhu je jen základní zadání města, vlastní zadání ve smyslu zákona musí vypracovat kvalifikovaný odborník (bude vypsáno výběrové řízení). ZM schválilo místostarostu St. Boloňského určeným zastupitelem pro jeho pořízení.

Je též třeba poznamenat, že probíhají jednání vedení města s investorem, resp. architektonickou kanceláří, která je zmocněna k jednání, o úpravách původního projektu. Nalezení rozumného kompromisu by bylo samozřejmě jednodušším a levnějším řešením, ale veřejný zájem musí být ochráněn.

I další bod se týkal rozvoje města. ZM schválilo radního Mgr. T. Pařízka určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu. Toto pověření platí do konce volebního období 2010-2014.

Školní tělocvična bude větší

Důležité bylo i schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Helika, a. s., která je projektantem nových objektů základní školy v Roztokách. Tento dodatek se týká provedení změny příslušné dokumentace, a to ve smyslu zvětšení rozměrů školní tělocvičny oproti původnímu návrhu. S tímto bodem souvisela i finanční analýza dostavby ZŠ, kterou předložil ZM pan starosta.

ZM též schválilo dodatek ke smlouvě na realizaci interiérových úprav budovy MÚ. Dílčí změny v průběhu realizace vyvolaly i vícenáklady.

Další část jednání se týkala odpadového hospodářství města. Zastupitelé nejprve vzali na vědomí vyúčtování skutečných nákladů obce v roce 2012 za sběr a svoz netříděného i tříděného odpadu.

Nová výše poplatku za odpady v roce 2013

Díky ochotě obyvatel našeho města třídit odpad (jsme jednou z nejlepších obcí ve Středočeském kraji) a následnému odkupu druhotných surovin, výdaje za tříděný odpad klesají. Současně se však navyšují objemy netříděného odpadu i poplatky za „skládečné“. Starý zákon o odpadech neumožňoval obcím požadovat od občanů úplnou úhradu za likvidaci odpadů (500 Kč na občana byl strop). To se s novelou zákona změnilo. Rada proto předložila zastupitelstvu návrh, který znamená částečné zvýšení ročního poplatku z 500 Kč na 600 Kč za poplatníka, ačkoliv skutečná výše nákladů je cca 670 Kč na hlavu. Je jasné, že zvýšení poplatku nevítá nikdo, je však otázka, zda by zrovna tuto činnost měla obec dotovat ze svého rozpočtu, třeba na úkor oprav komunikací a chodníků, úklidu města či omezení velkorysého systému odstraňování odpadů, který funguje v současnosti (sběrný dvůr, biopopelnice, cyklický kontejnerový svoz bioodpadu, velkoobjemového odpadu a železného šrotu). Zkusíme snížit náklady pře-soutěžením svozové firmy, ale vzhledem k situaci na trhu se nedá velká úspora očekávat.

Na rozdíl od poplatku za odpady neuspěl návrh místostarosty Jandíka na snížení poplatků za psy.

Na závěr tohoto bloku schválilo ZM novelu vyhlášky o místních poplatcích (včetně nové výše poplatku za odpady). Zde bych rád zdůraznil, že pro tuto změnu nakonec (přes dílčí nesouhlas) hlasovali všichni přítomní zastupitelé (16:0).

Symbolicky (10 tis. Kč) jsme též přispěli občanům města Frenštát pod Radhoštěm na zmírnění dopadů tragické události (exploze a požáru panelového domu) z února 2013.

Opatření proti vlhkosti v žalovské škole budeme reklamovat

V bloku odložených bodů z minula se ZM zabývalo kvalitou (či spíše nekvalitou) opatření proti vlhkosti, provedené v žalovské škole. Město uplatní u příslušné firmy reklamaci. Na závěr ještě zastupitelstvo stačilo projednat několik drobných věcí a pro vyčerpání časového limitu daného jednacím řádem bylo nutno jednání ukončit.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.