Únorové zastupitelstvo

Ke své únorové schůzi se sešli zastupitelé 26. února 2014, a to v poměrně skromném počtu třinácti přítomných, přičemž začátek jednání byl dokonce na hranici usnášeníschopnosti při minimálním počtu jedenácti přítomných zastupitelů.

Město sponzorem Středočeského muzea

Zastupitelé schválili dar města Středočeskému muzeu v Roztokách ve výši 35 tisíc Kč na nový informační systém, který bude ku prospěchu všem návštěvníkům muzea, tedy i našim občanům.

Čilá debata se rozproudila nad žádostí společnosti RHG s.r.o., která je majitelem nemocnice (LDN) v Tichém údolí, abychom uvolnili 5 mil. Kč z advokátní úschovy, které společnost jako záruku garantovala při koupi objektu nemocnice v roce 2010. Peníze by byly využity pro probíhající stavební rekonstrukci objektu. K definitivnímu závěru však zastupitelé nedošli, bude nutné se k této věci vrátit na příštím jednání za osobní přítomnosti ředitele RHG.

ICT vybavení pro školu posoudí zvláštní komise

Do velice odborné diskuse se někteří zastupitelé pustili při projednávání zadávacích podmínek na dodávku ICT vybavení pro novou budovu školy. Výsledkem složité debaty bylo ustavení pracovní komise ZM pod vedením Martina Matase, která pro rozhodnutí připraví na příští jednání konkrétní návrh. Naproti tomu zadávací podmínky pro dodávku nového nábytku a výsledek soutěže pro dodávku sportovního nářadí pro nové školní prostory nakonec schváleny byly. Vše tedy zatím probíhá v souladu se schváleným harmonogramem prací.

Zastupitelé pak schválili dohodu mezi městem a VUAB Pharma a.s. o společném provozování vodohospodářského majetku, která je dalším krokem k rekonstrukci kalového hospodářství společného pro městskou i průmyslovou čistírnu odpadních vod.

Emoce kolem Odrazu

Hodně emotivním bodem byl materiál René Šefra Kritická situace vydávání městského měsíčníku Odraz. Z diskuse bylo zřejmé, že většina zastupitelů názor svého kolegy o „kritické situaci“ nesdílí, což se též promítlo do výsledku hlasování o navržených změnách (1 pro, 7 proti, 5 se zdrželo).

Ostrá diskuse pak byla i nad materiálem Olgy Vavřínové, který vytýkal starostovi údajně nepravdivé údaje ve výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Většina zastupitelů se spokojila s vysvětlením starosty města.

Na vpravdě revolučním kroku se zastupitelé usnesli tím, že na návrh tajemníka odsouhlasili distribuci zápisu z jednání Rady jen v elektronické podobě, čímž se ušetří množství papíru. Průměrný zápis má kolem 24 stran textu, což namnoženo pro 21 zastupitelů (z nichž až třetina na jednání nedochází) představuje opravdu velký luxus. Uvidíme, jak se tato praxe osvědčí.

Znovu přišlo na stůl zpřesněné právní stanovisko k přebírání článků z časopisu Odraz jiným soukromým subjektem. Vyplynula z něj zajímavá věc, že není článek jako článek, a tedy ani neexistuje „jednotný metr“. Více se o věci dočtete na jiném místě Odrazu z pera odpovědného redaktora J. Drdy.

Doplňovací volby do školské rady

V závěru ještě zastupitelé projednali zápis z lednového jednání školské rady, která se v současnosti nachází v poněkud personálně složitém stavu, neboť rezignovali dva její členové za pedagogický sbor, a to I. Cihlář a M. Bromovská. Budou tedy nutné doplňovací volby pro zástupce učitelů. Přes tyto problémy však školská rada normálně funguje, o čemž svědčí i četnost jejích jednání, která výrazně převyšuje zákonem požadovaný limit.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.