Územní plán města

Vážení občané, máte možnost přispět k návrhu zadání nového Územního plánu města.

Město Roztoky zahájilo pořizování nového Územního plánu města Roztoky, který nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Roztoky u Prahy z roku 1995. Pořizovatelem nového územního plánu byl usnesením zastupitelstva města určen Odbor územního plánování, MěÚ Černošice.

Důvodem pro pořízení je ustanovení § 188 stavebního zákona, které stanovuje obcím s územními plány schválenými před 1. lednem 2007 povinnost upravit územní plány do 31. prosince 2020, jinak pozbývají platnosti.

Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování města. Vymezuje zastavěné území, stanoví rozmístění jednotlivých funkčních ploch, tj. ploch s rozdílným způsobem využití (např. zastavitelné plochy bydlení, výrobní, dopravní a technické infrastruktury, ale i např. plochy veřejných prostranství, zemědělské, lesní, přírodní), stanoví veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, případně plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití jednotlivých ploch. Bez platného územního plánu nelze v obci vymezit nové zastavitelné plochy pro novou výstavbu.

Územní plán se vydává pro celé území obce a je závazný pro rozhodování v území (vydávání územních rozhodnutí apod.) a povolování staveb.

Postup pořízení nového územního plánu se sestává z několika fází předepsaných stavebním zákonem, přičemž prvním krokem je návrh zadání územního plánu. Celková doba pořízení je ovlivněna nejen předepsanými lhůtami pro zveřejnění jednotlivých fází, ale i termínem předání díla zpracovatelem (projektantem), případnými průběžnými úpravami a také termíny jednání zastupitelstev. V závislosti na výše uvedených skutečnostech se celková doba pořízení pohybuje ve lhůtě 3-4 let.

Návrh na pořízení (změnu) územního plánu může podat každý občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury), orgán veřejné správy.

V případě, že využití pozemků nebo další skutečnosti definované stávajícím územním plánem nevyhovují vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu, který bude použit jako podnět pro návrh zadání nového územního plánu.

Návrh na pořízení územního plánu musí obsahovat tyto náležitosti:

a. údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

b. údaje o navrhované změně využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

c. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

d. důvody pro návrh pořízení územního plánu nebo jeho změny

e. návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu

Nejvhodnější je podat žádost na formuláři Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny, který bude zveřejněn internetových stránkách města Roztoky: www.roztoky.cz. Vaše žádosti by měly být doručeny nejlépe do konce května 2014.

Město Roztoky v současné době neuvažuje o možnosti využít částečné úhrady nákladů na pořízení územního plánu ze strany žadatelů. Oddíl nazvaný „návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu nebo jeho změny“ proto není nutné vyplňovat.

O zařazení jednotlivých podnětů do návrhu zadání pořizovaného územního plánu rozhodne zastupitelstvo města Roztoky a o výsledku budou navrhovatelé bezodkladně informováni.

Vážení občané, oslovujeme vás již nyní, ve fázi přípravy návrhu zadání, abychom mohli vaše představy a potřeby ve vztahu k novému územnímu plánu zapracovat do jeho zadání co nejlépe.

Prosím, využijte této příležitosti.

Pokud této možnosti nevyužijete, budete mít další příležitost ve fázi projednávání návrhu zadání nového územního plánu.

Tomáš Pařízek
radní města a určený zastupitel

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.