Zářijové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli na své zářijové schůzi ve středu 25. 9. 2013. Poměrně střídmý návrh programu jednání sliboval včasný návrat k rodinnému krbu, leč jako již mnohokrát se ukázalo, že když se začnou řešit „ideje“, je to na dlouho...

Novým radním zvolen Michal Černý

Jako již tradičně patřil úvod procedurálním otázkám kolem zápisu z minulé schůze i zápisů z jednání obecně. Dopad této diskuse se patrně promítne do návrhu úpravy jednacího řádu ZM, kterou připraví pan tajemník Drda. Potom následoval světlejší okamžik, kdy všech 18 přítomných zastupitelů zvolilo jednomyslně novým členem rady města pana Michala Černého (Netřesk).

V rámci předřazeného informačního bodu vzalo ZM na vědomí změnu na pozici odpovědného redaktora Odrazu, kde pana L. Kantora nahradil pan J. Drda.

Po drobných úpravách pak byla schválena smlouva o poskytování technické pomoci při dostavbě Základní školy v Roztokách s firmou ArchDesing s. r. o., když neprošel protinávrh na zcela odlišnou metodiku rozpisu ceny díla. S dostavbou školy souvisel i požadavek kontrolního výboru, aby se jeho členové mohli zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, a to ve dvouměsíčních intervalech, což ZM akceptovalo.

S provozem školy souvisel i další bod - informace o průběhu řešení havarijní situace v kotelně žalovské školy. Místostarosta St. Boloňský zastupitele informoval, že ani po dodatečné poptávce několika firem nedochází k posunu termínu dokončení opravy, a naopak došlo ke značné finanční úspoře.

Autorský zákon nelze obcházet

Potom vypukla „válka idejí“, neboť na hodinu se zastupitelé pustili do sporu o tom, jaká má být praxe při přebírání autorských článků a dalších obrazových materiálů z časopisu Odraz na soukromý web Roztoky.com. Současná praxe je velmi liberální a zřejmě v rozporu s autorským zákonem, neb není vyžadován souhlas autora s převzetím materiálu, ale naopak jeho výslovný nesouhlas s tímto krokem, jinak dochází k automatickému převzetí na web. Do diskuse se přihlásili téměř všichni přítomní zastupitelé, někteří dokonce několikrát. Výsledkem je podnět radě města, aby tuto praxi změnila a navrhla postup, který autorskému zákonu vyhoví. Současně budou o této změně informováni i čtenáři a přispěvatelé našeho měsíčníku.

Dosti emotivní průběh mělo i projednávání dalšího bodu, na půdě ZM letos podruhé -žádost občana T. Š. o souhlas se zřízením věcného břemene vodovodní přípojky a vo-doměrné šachty na obecním pozemku, přiléhajícímu k jeho nemovitosti. Délka diskuse poněkud neodpovídala finančním nákladům na zřízení šachty na vlastním pozemku, výsledkem bylo trochu kuriózní usnesení o tom, že ZM souhlasí s právem vodovodní přípojky (to ani ze zákona nelze odmítnout), ale sedmi ku sedmi hlasům nesouhlasilo ZM s vodo-měrnou šachtou na obecním pozemku.

TS zakoupí s dotací SFŽP nový zametací vůz

ZM pak vzalo na vědomí čerpání rozpočtu ke konci srpna a přistoupilo ke schvalování rozpočtových změn. Jednou z nich je i podpora vybavení strojního vybavení Technických služeb nákupem nového zametacího vozu. Na tuto investici získaly TS dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 3,65 mil. Kč, 10 % je však třeba „dotlačit“ z rozpočtu města. Schváleno bylo jednomyslně 14 přítomnými zastupiteli. Zde je třeba poznamenat, že se opakoval scénář minulého jednání, kdy se jednotliví zastupitelé začali v průběhu schůze omlouvat z dalšího jednání a odcházet. Celkem jich odešlo šest, takže na konci už byl trochu problém s hlasováním i s tím, aby náhodou dva zastupitelé neodešli současně na WC, neboť by ZM přestalo být usnášeníschopné.

Závěr schůze patřil ještě několika důležitým bodům.

Pravidla pro prodej obecního majetku opět neschválena

Předně to byla již dvakrát odložená novela směrnice pro prodej a pronájem nemovitého majetku města, resp. její část týkající se prodeje a koupě (o pronájmech rozhodla již rada, do jejíž výlučné pravomoci pronájmy náleží). Nejprve sice odsouhlasili několik formulačních změn, následně však směrnici jako takovou neschválili, když jeden hlas chyběl. (10 pro, 4 se zdrželi).

I v dalším bodu museli zastupitelé kousnout do kyselého jablka, a totiž vyřešit již téměř roční spor s nabyvatelkou 45 m2 obecního pozemku, který, jak se ukázalo až po pode-psání smlouvy, je zatížen věcným břemenem sítí PRE. V zájmu mimosoudního vyrovnání souhlasili zastupitelé se slevou ve výši 50 % kupní ceny pozemku.

Zajímavý byl materiál shrnující výsledek výběrového řízení na poskytnutí případného bankovního úvěru na dostavbu základní školy. Nabídka vítězné banky je skutečně velmi výhodná, je však otázka, zda jí vůbec, či v jakém rozsahu při získané státní dotaci využijeme.

Územní plán nelze měnit „salámovou metodou“

Téměř jednomyslně ZM zamítlo žádost občana o dílčí změnu územního plánu v ulici Nad Vinicemi, aby zde mohl stavět rodinný dům. V současném územním plánu je toto území vymezeno pro veřejnou zeleň. Po rychlém projednání informačního bloku bylo jednání krátce po 23. hodině starostou ukončeno. Důležitá je informace, že se z důvodu onemocnění M. Rottrové mění termín benefičního koncertu ve prospěch ZŠ na 20. října 2013.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.